หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "เกษตรทฤษฎีใหม่

"
มีทั้งหมด 5 เล่ม

ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ตอนที่ 38

ความรู้จากการปฏิบัติของครูภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำสบสาย จ.น่าน

หนังสือที่บอกเล่าประสบการณ์ของเกษตรกร 12 รายจากบ้านห้วยธนู บ้านน้ำป้าก และบ้านห้วยม่วง อ.ท่าวังผา จ.น่าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบของโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จ.น่าน โดยรวบรวมองค์ความรู้พร้อมใช้ที่ครอบคลุมแนวคิดและหลักการง่ายๆ ที่คนส่วนใหญ่ในสังคมไม่กล้าทำมานำเสนอผ่านความสำเร็จของเกษตรกรทั้ง 12 คน ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจสู่การริเริ่มเปลี่ยนความคิดของเกษตรกรคนอื่นไม่เฉพาะจังหวัดน่านเท่านั้น แต่เป็นทุกภูมิภาคของประเทศ 

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงชีวิต

กล่าวถึงแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเป็นปรัชญาในการดำรงชีวิตที่ยึดหลักความพอเหมาะพอดี มีเหตุผล และความไม่ประมาท ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถือปฏิบัติด้วยพระองค์เอง ทำอย่างต่อเนื่องยาวนาน ดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างได้อย่างสมบูรณ์ เนื้อหากล่าวถึงพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานไว้ในวาระต่างๆ และหลักการพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆ คือ ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยี และด้านเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาชี้แนวทางการดำรงชีวิต

กล่าวถึงแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเป็นปรัชญาในการดำรงชีวิตที่ยึดหลักความพอเหมาะพอดี มีเหตุผล และความไม่ประมาท ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถือปฏิบัติด้วยพระองค์เอง ทำอย่างต่อเนื่องยาวนาน ดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งพระราชทานพระราชดำริให้คนไทยไปปฏิบัติตั้งแต่ปี 2517 เนื้อหายังกล่าวถึงการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตร และการนำไปยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สรุปย่อความเป็นมาของโครงการวรรณกรรมปริทัศน์เกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายเชิงทฤษฎีของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีใหม่และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มิติต่างๆ และตัวอย่างการสร้างความเข้าใจในการขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "เกษตรทฤษฎีใหม่

"
มีทั้งหมด 5

Influencer: The New Science of Leading Change

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

บุคคลพอเพียง...ตัวอย่างแห่งความเพียงพอ

Sufficiency Economy Philosophy: Thailand’s Path towards Sustainable Development Goals

ชีวิตเสี่ยงๆ ภ. ณ ประมวลมารค ชีวิตของหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี บนดิน บนทะเล บนดอย

วิดีโอคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "เกษตรทฤษฎีใหม่

"
มีทั้งหมด 5

ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ตอนที่ 38