หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "วรรณกรรมปริทัศน์" มีทั้งหมด 1 เล่ม

วรรณกรรมปริทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สรุปเนื้อหาที่สำคัญของผลงานวรรณกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและนำเสนอโดยนักคิด นักวิชาการ และนักปฏิบัติ ในช่วงระหว่าง 2530-2545 โดยแบ่งเป็น 6 หมวดใหญ่ๆ คือ กรอบแนวคิดทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมในระดับต่างๆ การบริหารเศรษฐกิจรายสาขา การเมือง การบริหาร และการปกครอง การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตชุมชน