หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "พืชเศรษฐกิจ" มีทั้งหมด 2 เล่ม

โครงการพระราชดำริชั่งหัวมัน (The Chang Hua Man Royal Project)

หนังสือชุด ศาสตร์พระราชา ได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดี ในการศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป

สตรอว์เบอร์รี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระมหากรุณาธิคุณและประวัติที่มาของสตรอว์เบอร์รีจากอดีตถึงปัจจุบันการปลูกและส่วนประกอบของสตรอว์เบอร์รีการพัฒนาของสตรอว์เบอร์รีไทยโรงงานหลวงที่มีบทบาทช่วยเหลือเกษตรกรยากไร้ และปิดท้ายด้วยเกร็ดน่ารู้ในการรับประทาน รวมถึงแนะนำเมนูคาวหวานที่ปรุงจากผลสตรอว์เบอร์รีด้วยการบอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวอักษรเกี่ยวกับสตรอว์เบอร์รีที่หลากหลายแง่มุม ผ่านภาพประกอบที่สวยงามจะนำพาให้เกษตรกร นักศึกษา และผู้สนใจท่องเที่ยวเข้าไปในสวนอักษรแห่ง "สตรอว์เบอร์รีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"อันน่ารื่นรมย์และเสริมสร้างความรู้ไปพร้อมๆ กัน

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "พืชเศรษฐกิจ" มีทั้งหมด 2

ธนาคารโลกชี้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศมั่งคั่งอย่างก้าวหน้า (Progressive Prosperity)

Thinking, Fast and Slow – การตัดสินใจที่ถูกต้องเกิดจากการคิดแบบสัญชาตญาณผสานการใช้วิจารณญาณ

Influencer: The New Science of Leading Change

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

บุคคลพอเพียง...ตัวอย่างแห่งความเพียงพอ