หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "บริษัท" มีทั้งหมด 22 เล่ม

รายงานการถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคธุรกิจเอกชนของ 7 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และเครือข่าย (Supply Chain)

Sufficiency Economy Philosophy And Development

ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ตอนที่ 51

ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ตอนที่ 24

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา ศาสตร์แห่งพระราชา

หนังสือในชุดจอมปราชญ์แห่งการพัฒนา รวบรวมผลงานการน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนกระทั่งประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 และ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงาน กปร. เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาและอ้างอิงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "บริษัท" มีทั้งหมด 22

Influencer: The New Science of Leading Change

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

บุคคลพอเพียง...ตัวอย่างแห่งความเพียงพอ

Sufficiency Economy Philosophy: Thailand’s Path towards Sustainable Development Goals

ชีวิตเสี่ยงๆ ภ. ณ ประมวลมารค ชีวิตของหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี บนดิน บนทะเล บนดอย

วิดีโอคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "บริษัท" มีทั้งหมด 22

ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ตอนที่ 51

ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ตอนที่ 24

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 104

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 40

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 27

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 27 สมหมาย ปาริฉัตร กรรมการผู้จัดการธุรกิจหนังสือพิมพ์ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าวัฒนธรรมของบริษัทคือ การเป็นผู้ช่วยซึ่งกันและกัน ดูแลเอื้ออาทรกัน อยู่กันแบบพี่น้อง ทั้งยังพร้อมเปิดรับความก้าวหน้าที่เหมาะสมมาปรับใช้ การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบธุรกิจนั้นไม่ยากโดยต้องรู้จักควบคุมรายรับรายจ่าย แต่ก็ไม่ปฏิเสธความก้าวหน้าที่จำเป็นโดยรู้ว่าตนเองมีความพอดีตรงจุดใด