หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "น้ำ" มีทั้งหมด 22 เล่ม

วีดิทัศน์พระราชทาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" ตอนที่ 2 พิทักษ์ป่าพัฒนาสินสายน้ำ

ตอนที่ 2 "พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ" เรื่องการฟื้นฟู อนุรักษ์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติ ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์หล่อเลี้ยงชีวิตของราษฎร ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดเป็นแนวทางเพื่อรักษาผืนป่า และมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนร่วมใจกันพลิกฟื้นผืนป่าและให้ช่วยกันสร้างให้เกิดทรัพย์ในดิน สินในน้ำ เลี้ยงชีวิตลูกหลานต่อไปตราบนานเท่านาน

วีดิทัศน์พระราชทาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" ตอนที่ 1 น้ำคือชีวิตแผ่นดิน

ตอนที่ 1 "น้ำคือชีวิตแผ่นดิน" เรื่องของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ด้านการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงนำมาต่อยอดเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วทุกภูมิภาค

พระราชดำริไร้พรมแดน EP.3 : ไทย-ลาว บนดินน้ำเดียวกัน

สารคดีที่จัดทำขึ้นเป็นกรณีพิเศษในโอกาสรำลึกถึงการเสด็จขึ้นทรงราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนามนุษย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เมื่อมีการนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในประเทศต่างๆ หลายภูมิภาคของโลก เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตปรากฎผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ชัดในสายตาโลก

โครงการพระราชดำริกังหันน้ำชัยพัฒนา (The Chaipattana Aerator Project)

หนังสือชุด ศาสตร์พระราชา ได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดี ในการศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป

ความรู้จากการปฏิบัติของครูภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำสบสาย จ.น่าน

หนังสือที่บอกเล่าประสบการณ์ของเกษตรกร 12 รายจากบ้านห้วยธนู บ้านน้ำป้าก และบ้านห้วยม่วง อ.ท่าวังผา จ.น่าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบของโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จ.น่าน โดยรวบรวมองค์ความรู้พร้อมใช้ที่ครอบคลุมแนวคิดและหลักการง่ายๆ ที่คนส่วนใหญ่ในสังคมไม่กล้าทำมานำเสนอผ่านความสำเร็จของเกษตรกรทั้ง 12 คน ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจสู่การริเริ่มเปลี่ยนความคิดของเกษตรกรคนอื่นไม่เฉพาะจังหวัดน่านเท่านั้น แต่เป็นทุกภูมิภาคของประเทศ 

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "น้ำ" มีทั้งหมด 5

ด้วยพระเมตตา พลิกฟื้น พัฒนา ลุ่มน้ำปากพนัง: สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

โครงการศึกษาวิจัยเรื่องน้ำ โดย ดร.รอยล จิตรดอน

เครือข่ายการจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ

น้ำ...หลักการองค์ความรู้มิติที่ 1 แห่งศาสตร์ของพระราชา

การบริหารจัดการน้ำ.....ใต้ร่มพระบารมี