หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "น้ำมันปาล์ม" มีทั้งหมด 5 เล่ม

หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา

ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ตอนที่ 32

50 โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

หนังสือในโอกาสครบรอบ 50 ปีของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา แหล่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศเพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเนื้อหากล่าวถึงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการสำคัญภายในสวนจิตรลดา เช่น งานทางด้านเกษตรกรรม การเลี้ยงโคนมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม งานด้านพลังงานทดแทน  

50 The Royal Chitralada Projects

หนังสือในโอกาสครบรอบ 50 ปีของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา แหล่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศเพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเนื้อหากล่าวถึงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการสำคัญภายในสวนจิตรลดา เช่น งานทางด้านเกษตรกรรม การเลี้ยงโคนมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม งานด้านพลังงานทดแทน  

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : พลังงานสีเขียว

หนังสือเล่มหนึ่งในชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชวิสัยทัศน์อันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนหรือ พลังงานสีเขียวมาใช้ในประเทศไทย โดยวิธีการนำเชื้อเพลิงอื่นๆ มาใช้ทดแทนน้ำมันซึ่งนับวันจะมีราคาสูงขึ้นและเสียงต่อการขาดแคลนในอนาคต เพื่อเป็นทางออกของประเทศไทยให้สามารถนำพืชผลทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นพลังงานสีเขียวใช้ได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "น้ำมันปาล์ม" มีทั้งหมด 5

Influencer: The New Science of Leading Change

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

บุคคลพอเพียง...ตัวอย่างแห่งความเพียงพอ

Sufficiency Economy Philosophy: Thailand’s Path towards Sustainable Development Goals

ชีวิตเสี่ยงๆ ภ. ณ ประมวลมารค ชีวิตของหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี บนดิน บนทะเล บนดอย

วิดีโอคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "น้ำมันปาล์ม" มีทั้งหมด 5

ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ตอนที่ 32