หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "น้ำ

"
มีทั้งหมด 5 เล่ม

ศาสตร์แห่งพระราชา แนวคิด ภูมิปัญญา นำสู่การปฏิบัติ

การนำองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ภาคปฏิบติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นตัวอย่างความสำเร็จและแหล่งถ่ายทอดความรู้และศูนย์อบรมในการขยายชุดองค์ความรู้สู่การสร้างเครือข่ายชุมชนพอเพียงในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

พระบิดาแห่งฝนหลวง

หนังสือประมวลพระราชกรณียกิจด้านฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่เริ่มมีพระราชดำริฝนหลวงใน พ.ศ. 2498 จนกระทั่งปี 2544 เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ในโอกาสพิธีเปิด “ศูนย์วิจัยปฏิบัติการฝนหลวงเฉลิมพระเกีรยติ” ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

โครงการพระราชดำริฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติ

หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง ทั้งยังมุ่งให้เนื้อหาเป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินการแก้ไขข้อจำกัดด้านปัจจัยและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของระบบงาน รวมไปถึงการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรในการสนองพระบรมราโชบาย การพัฒนาโครงการพระราชดำริฝนหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด บันทึกแห่งการพัฒนา ตอนที่ 17

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติ

ที่มาและความสำคัญของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ โครงสร้างและองค์ประกอบ ที่ตั้งและพื้นที่รับผิดชอบ ระบบงาน แผนงาน ประมวลกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว ตลอดจนสิ่งที่ได้รับจากการพัฒนาหลังจากการปรับปรุงศูนย์ฯ

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "น้ำ

"
มีทั้งหมด 5

Influencer: The New Science of Leading Change

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

บุคคลพอเพียง...ตัวอย่างแห่งความเพียงพอ

Sufficiency Economy Philosophy: Thailand’s Path towards Sustainable Development Goals

ชีวิตเสี่ยงๆ ภ. ณ ประมวลมารค ชีวิตของหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี บนดิน บนทะเล บนดอย

วิดีโอคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "น้ำ

"
มีทั้งหมด 5

สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด บันทึกแห่งการพัฒนา ตอนที่ 17