คำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การเกษตร" มีทั้งหมด 0 เล่ม

โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร (หลัก 22) กำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร ห้วยซอน - ห้วยซั้ว (หลัก 22) บ้านนายาง เมืองนาทรายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งแรกในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การเกษตร" มีทั้งหมด 1

ธุรกิจการเกษตรกับความยั่งยืน