คำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การประยุกต์ใช้" มีทั้งหมด 0 เล่ม

รายงานการถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคธุรกิจเอกชนของ 7 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และเครือข่าย (Supply Chain)

รายงานการถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคธุรกิจเอกชนของ 7 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และเครือข่าย (Supply Chain)

การประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 : ตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หนังสือรวบรวมองค์ความรู้ของบุคคล กลุ่ม ชุมชน และองค์กรที่ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกรดำเนินชีวิตและการทำงาน ภายใต้โครงการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ของสำนักงาน กปร. และหน่วยงานภาคี ที่แสดงให้เห็นว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกคนทุกบริบท ทุกสาขาอาชีพ และการพัฒนาประเทศในก้าวต่อไปหากนำองค์ความรู้จากประสบการณ์เหล่านี้ ไปใช้ประโยชน์ จะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนตลอดไป

ตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่ นายสำรอง แตงพลับ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

หนังสือรวบรวมผลงานการประกวดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้ภาคประชาชน ภาคเกษตร ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต สามารถเป็นตัวอย่างในการพัฒนาตนเอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ และธุรกิจได้

ตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทธุรกิจขนาดย่อม บริษัท ซองเดอร์ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด

หนังสือรวบรวมผลงานการประกวดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้ภาคประชาชน ภาคเกษตร ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต สามารถเป็นตัวอย่างในการพัฒนาตนเอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ และธุรกิจได้

ตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดนครพนม

หนังสือรวบรวมผลงานการประกวดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้ภาคประชาชน ภาคเกษตร ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต สามารถเป็นตัวอย่างในการพัฒนาตนเอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ และธุรกิจได้

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การประยุกต์ใช้" มีทั้งหมด 1

"พอเพียงแบบสากล" การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทที่แตกต่าง