หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การปกครอง" มีทั้งหมด 3 เล่ม

สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย

World Development Report 2017 : Governance and the Law

Ultimately, confronting the challenges faced by today’s developing countries requires rethinking the process by which state and nonstate actors interact to design and implement policies, or what this Report calls governance.

๙๙ พระบรมราโชวาทน้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์

รวบรวมพระบรมราชโชวาทและพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานไว้ในวาระต่างๆ ที่ทรงดำรงสิริราชสมบัติ เพื่อมอบให้ประชาชนได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การปกครอง" มีทั้งหมด 3

Influencer: The New Science of Leading Change

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

บุคคลพอเพียง...ตัวอย่างแห่งความเพียงพอ

Sufficiency Economy Philosophy: Thailand’s Path towards Sustainable Development Goals

ชีวิตเสี่ยงๆ ภ. ณ ประมวลมารค ชีวิตของหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี บนดิน บนทะเล บนดอย