หนังสือทั้งหมด

นานาคำถามเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยอ้างอิงจากพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนิยามหรือความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้จากการสังเคราะห์และศึกษาโดยกลุ่มพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

เธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ 3

รวมผลงานในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จาก 12 โรงเรียนทั่วประเทศในโครงการ "เธอคือแรงบันดาลใจ"  ปีที่ 3 เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องเยาวชนที่มีความตั้งใจให้ทุกคนทำความดีต่อไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นๆ นำไปเป็นแนวทางที่จะดูแล ประคับประคองสังคมและประเทศชาติ

เธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ 2

รวมผลงานในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จาก 12 โรงเรียนทั่วประเทศในโครงการ "เธอคือแรงบันดาลใจ" ปีที่ 2 เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องเยาวชนที่มีความตั้งใจให้ทุกคนทำความดีต่อไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นๆ นำไปเป็นแนวทางที่จะดูแล ประคับประคองสังคมและประเทศชาติ

เธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ 1

รวมผลงานในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จาก 12 โรงเรียนทั่วประเทศในโครงการ "เธอคือแรงบันดาลใจ"  ปีที่ 1 เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องเยาวชนที่มีความตั้งใจให้ทุกคนทำความดีต่อไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นๆ นำไปเป็นแนวทางที่จะดูแล ประคับประคองสังคมและประเทศชาติ

ทฤษฎีใหม่หลักการพึ่งตนเองที่ยั่งยืน

บันทึกพระราชจริยวัตรและการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด ซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่" ให้เป็นตัวอย่างของการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเนื้อหาภายในเล่มจะเน้นถึง พระราชดำริเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ หลักการและแนวทางในการดำเนินงาน ข้อสำคัญที่ควรพิจารณา ตลอดจนเงื่อนไขของทฤษีใหม่ และบทบทของฤทษฎีใหม่ต่อการพัฒนา และตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จ