หนังสือแนะนำ

พระบิดาแห่งฝนหลวง

หนังสือประมวลพระราชกรณียกิจด้านฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่เริ่มมีพระราชดำริฝนหลวงใน พ.ศ. 2498 จนกระทั่งปี 2544 เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ในโอกาสพิธีเปิด “ศูนย์วิจัยปฏิบัติการฝนหลวงเฉลิมพระเกีรยติ” ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

ร้อยคน ร้อยเรื่องราว 100 ปี เอสซีจี

หนังสือรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานบุคคลของเอสซีจีตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันที่เป็นประโยชน์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของเอสซีจี อาทิ ปรัชญาพื้นฐานในการบริหารคน การคัดเลือกพนักงานการพัฒนาพนักงาน การดูแลรักษาพนักงาน การเสริมสร้างความสุขในการทำงาน และการหล่อหลอมสู่วัฒนธรรมองค์กรเดียวกันโดยถ่ายทอดผ่านเรื่องราวผ่านประสบการณ์จริงของผู้บริหารเอสซีจีเกือบร้อยคน ทั้งอดีตและปัจจุบันจากรุ่นสู่รุ่น

๔,๓๕๐ การทรงงานเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน

หนังสือรวบรวมผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 4,350 โครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านคมนาคมสื่อสาร ด้านสวัสดิการสังคม ด้านสาธารณสุข และด้านอื่นๆ ที่ได้สร้างประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นกับประชาชนในภูมิภาคต่างๆ และนำเสนอแนวพระราชดำริ และหลักการทรงงาน ซึ่งสามารถน้อมนำไปปฏิบัติและเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทอันจะเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

กษัตริย์นักพัฒนา

รวมพระราชกรณียกิจ และแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความเป็นมา ลักษณะโครงการ และขั้นตอนการทำงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์และส่งผลสำเร็จสู่ประชาชนให้มีชีวิตที่เป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ประมวลพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หนังสือซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ “84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยรวบรวมพระราชดำริในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ตั้งแต่ปี 2525 ถึงปี 2540 จนกระทั่งเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,100 โครงการ

รู้นอกเล่มแนะนำ

The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality

ไทยพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเดินหน้าประเทศไทยและโลกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

๔,๓๕๐ การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน :สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกองบัญชาการกองทัพไทย

จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ...กว่า 1 ทศวรรษ :สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

พระมหากษัตรย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา :สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ