หนังสือแนะนำ

Atlas of Sustainable Development Goals 2017 From World Development Indicators

แผนที่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2560: คู่มือภาพชุดใหม่เพื่อการจัดทำข้อมูลด้านการพัฒนา

ธนาคารโลกได้เปิดตัวแผนที่การพัฒนาที่ยั่งยืน 2560 หรือ 2017 Atlas of Sustainable Development Goals ซึ่งประกอบด้วยแผนที่กว่า 150 ชุด รวมถึงการจัดทำข้อมูลให้เป็นแบบรูปภาพที่เข้าใจง่าย เพื่อให้นักพัฒนาได้ใช้เป็นไกด์ไลน์ในการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

รายงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตัวชี้วัดของธนาคารโลก ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงทางออนไลน์หรือจะดาวน์โหลดเป็น PDF ก็ได้

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อและเป้าประสงค์ 169 เป้าประสงค์ เป็นทิศทางการพัฒนาที่ท้าทายสำหรับประชากรโลก ทั้งในด้านการดำเนินการและการวัดผลให้ชัดเจนได้ ดังนั้น แผนที่นี้เป็นความพยายามหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ดำเนินงานด้านการพัฒนาสามารถใช้ประโยชน์ในการทำงานได้

ตัวอย่างเช่น หากดำเนินการเรื่องความยากจน สามารถแสดงข้อมูลเป็นแผนภาพที่เป็นแผนผังสัดส่วน อันแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของประชากรที่ยากจนข้นแค้นที่ลดลงในแต่ละประเทศระหว่างปี 1990 และ 2013 ของประเทศในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ประชากรในประเทศแถบแอฟริกา และที่อื่น ๆ ทั่วโลก

สามารถดาวน์โหลดแผนที่ฉบับเต็มได้ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก World Bank และ มูลนิธิมั่นพัฒนา

หนังสือแผนที่นำทาง Localizing SDG

การนำ SDGs ไปปฏิบัติในพื้นที่ (Localizing SDGs) คืออะไร? และทำไมจึงสำคัญ?

กระบวนการนำเอา SDGs ไปปฏิบัติในพื้นที่ คือ กระบวนการที่นำเอาบริบทเชิงพื้นที่เข้าไปผนวกในยุทธศาสตร์การดำเนินงานเรื่อง SDGs ของประเทศ และในระดับภายในประเทศ (Sub National) 

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรไม่ว่าจะเชื้อชาติใด ศาสนาใด อยู่ห่างไกลสักเพียงใด ก็มิทรงย่อท้อ เข้าไปช่วยเหลือราษฎร ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การเกษตร การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้ง ดิน น้ำ ป่าไม้ และพลังงาน หรือแม้กระทั่งการจราจร ทรงคิดค้นหาแนวทางแก้ไข ปัญหาได้อย่างแยบยล

UNITED NATIONS COUNTRY TEAM Annual Report 2017

UNITED NATIONS COUNTRY TEAM Annual Report 2017

ประมวลพระราโชวาทเเละพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดทำหนังสือประมวลพระราโชวาทและพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยร่วมกันศึกษาวิจัยแนวพระราชดำริ จากพระราโชวาทและพระราชดำรัสที่สำนักราชเลขาธิการได้ประมวลพิมพ์ออกเผยแพร่แล้วอย่างเป็นทางการ มาจำแนกออกเป็นด้านต่างๆ อาทิ ด้านกฎหมายและมนุษยธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

รู้นอกเล่มแนะนำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การจัดการทรัพยากรเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

การบริหารความเสี่ยงบนหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“ทรัพยากรบุคคล” ทรัพย์สินมีมูลค่าขององค์กร

แนวทางการดำเนินธุรกิจ SMEs สู่ความยั่งยืน