หนังสือแนะนำ

วีดิทัศน์พระราชทาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" ตอนที่ 1 น้ำคือชีวิตแผ่นดิน

SDG Business: Corporate Action on Sustainable Development

หนังสือ “SDG Business: Corporate Action on Sustainable Development” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการดำเนินบทบาทขององค์กรธุรกิจที่มีต่อวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ขององค์การสหประชาชาติ อันมีขอบข่ายที่กว้างกว่าโจทย์การพัฒนาความยั่งยืนในระดับองค์กรหรือระดับห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี นับจากนี้จวบจนปี ค.ศ.2030

สรุปผลการทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ระดับชาติ โดยสมัครใจของประเทศไทย ปี 2560

เมื่อปี 2558 ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 70 ผู้นำจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ 193 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ได้รวมรับรอง ‘วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030’ ซึ่งกำหนด 'เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย ที่สังคมโลกต้องบรรลุร่วมกันในอีก 15 ปีข้างหน้า เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาของทั้งโลกอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ และครอบคลุมทั่วถึงทุกที่ทุกคน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ประเทศไทยเป็น 1 ใน 44 ประเทศจากทั่วโลกที่เข้าร่วมการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ในระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Review : VNR) ใน High Level Political Forum นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในปี 2560 เป็นรายงานผลการทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติโดยสมัครใจของประเทศไทย ปี 2560 จัดทำโดยคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มิถุนายน 2560

ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนมาอย่างยาวนาน โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ตลอดจนได้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งก็ได้ผนวกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เข้าไว้ด้วย

ทั้งนี้ รัฐบาลไทยมุ่งมั่นนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกเป้าหมายและทุกพื้นที่ และประเทศไทยยังแบ่งปันแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่นานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับแต่ไทยได้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม 77 ในปี 2559

โลกของเรากับเป้าหมาย 17 ข้อ

โลกของเรากับเป้าหมาย 17 ข้อ
โดย กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

หนังสือ โลกของเรากับเป้าหมาย 17 ข้อ การ์ตูนเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่องและภาพโดย มาร์กรีท เดอร์ เฮียร์ เป็นส่วนหนึ่งของ COMICS UNITING INITIATIVE ที่จะบอกกับทุกท่านถึงสิ่งที่เราต้องทำให้เกิดขึ้นกับโลกของเรา และสิ่งที่พวกเราสามารถทำได้ กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ ที่จัดทำขึ้นโดย องค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศ ที่ทุกประเทศทั่วโลกล้วนเป็นสมาชิก

จอมปราชญ์ ผู้สร้างปราชญ์

ปราชญ์ทั้ง 8 ท่าน ในหนังสือเล่มนี้คือตัวแทนปราชญ์ของแผ่นดินอีกนับร้อยนับพันคน ที่มีในหลวง รัชกาลที่ 9 “จอมปราชญ์” เป็นแรงบันดาลใจ และมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเข็มทิศนำทางการดำเนินชีวิต

ปราชญ์ทั้ง 8 ท่าน คือตัวแทนของผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่1 กว่า 260 คน ที่ล้วนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำตามปณิธานความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 ผ่านกระบวนการ “คิด-ทำ-นำ-เปลี่ยน” โดยเริ่มต้นจากตนเอง ครอบครัว และชุมชน ตามศักยภาพและกำลังของแต่ละคน

สิ่งสำคัญที่สุด นี่คืออีก 8 เรื่องราวชีวิตที่ยืนยันว่าการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปสู่ความสุขของตนเองครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืนได้จริง

รู้นอกเล่มแนะนำ

Small is Beautiful...

หนังสือ จอมปราชญ์ ผู้สร้างปราชญ์

Sufficiency for Sustainability พอเพียงเพื่อยั่งยืน

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักการทรงงานเพื่อความยั่งยืน

ธนาคารโลกชี้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศมั่งคั่งอย่างก้าวหน้า (Progressive Prosperity)