รู้นอกเล่ม

สตรอว์เบอร์รีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

[2015-06-25 13:30:21]
จากโครงการพระราชดำริแห่งพระกรุณา ร้อยเรียงสู่หนังสือที่ควรค่าแก่การอ่าน ย้อนไปเมื่อราวต้นเดือนตุลาคมปี 2549 น้ำป่าจากเขาสูงได้ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ทั่วบริเวณหมู่บ้านยาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  บ้านเรือนของชาวบ้านพังเสียหายกว่า 100 หลังคาเรือน พื้นที่เกษตรกรรมและโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง)...

จากหลักการทรงงานสู่การปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์แห่งการพัฒนา (2)

[2015-03-11 14:30:28]
โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จากชาวกะเหรี่ยงที่ย้ายถิ่นฐานหนีภัยสงครามจากประเทศพม่าเดินทางเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในราชอาณาจักรไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2  ในพื้นที่หมู่บ้านอีมาดอีทราย หมู่บ้านใหม่คลองอังวะ หมู่บ้านใต้ และหมู่บ้านคลองเสลา...

จากหลักการทรงงานสู่การปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์แห่งการพัฒนา (1)

[2015-03-11 14:28:50]
โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุดรธานี ตลอดระยะเวลานับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองราชย์มาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2489-2558) รวมเป็นระยะเวลา 69...

สิ่งแวดล้อม...หลักการองค์ความรู้มิติที่ 6 แห่งศาสตร์ของพระราชา

[2015-01-30 14:54:05]
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าของประเทศต่างๆ มักเกิดปัญหาสำคัญประการหนึ่งควบคู่กันมาคือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ยิ่งการพัฒนารุดหน้าไปเท่าใด ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษก็ยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเท่านั้น ประเทศไทยเองก็ประสบกับปัญหาดังกล่าวเช่นกัน...

ป่า...หลักการองค์ความรู้มิติที่ 5 แห่งศาสตร์ของพระราชา

[2015-01-30 14:56:02]
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความสนพระราชหฤทัยและทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นต้นทุนพื้นฐานของวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนโดยตรง จากการเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆ ทรงพบว่าปัญหาป่าเสื่อมโทรมได้ทวีความรุนแรงจะน่าวิตกและส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาด้านอื่นๆ...

พลังงานทดแทน...หลักการองค์ความรู้มิติที่ 4 แห่งศาสตร์ของพระราชา

[2015-01-30 17:24:54]
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในเรื่องสถานการณ์ของน้ำมันในโลกซึ่งเป็นทรัพยากรที่นับวันจะค่อยๆ หมดไปและอาจเกิดภาวะน้ำมันขาดแคลนขึ้นได้ในอนาคต จึงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานทดแทนซึ่งจะเข้ามามีบทบาทแทนน้ำมันได้ในอนาคต ดังพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ...

การจัดการแก้มลิงตามพระราชดำริ โดยโครงการ ธ ประสงค์ใด

[2015-06-25 13:39:39]
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาวิจัยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาการเกษตร การพัฒนาชนบท และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้จัดตั้ง "โครงการ ธ ประสงค์ใด" ขึ้นปลายปี 2542 โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้...

เกษตร...หลักการองค์ความรู้มิติที่ 3 แห่งศาสตร์ของพระราชา

[2014-12-24 14:44:47]
“…การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า...

ดิน...หลักการองค์ความรู้มิติที่ 2 แห่งศาสตร์ของพระราชา

[2014-12-24 14:16:24]
"ดิน” เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อความคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด และยังเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญเคียงคู่กับ "น้ำ” ในการทำเกษตรกรรม เพราะต่อให้มีน้ำอุดมสมบูรณ์ดีเพียงใด แต่ถ้าสภาพดินไม่ดี ปราศจากธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเติบโตของพืช...

น้ำ...หลักการองค์ความรู้มิติที่ 1 แห่งศาสตร์ของพระราชา

[2014-12-24 13:40:20]
ศาสตร์ของพระราชาเป็นศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและสังคมตามหลักการองค์ความรู้ 6 มิติได้แก่ น้ำ ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ป่า และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและสภาพของปัญหาในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่อง “น้ำ” นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกสุด...