รู้นอกเล่ม

เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

[2016-12-22 13:37:17]
สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ภาคส่วนต่างๆ เห็นคุณค่าและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท...

จดจารพระมหากรุณา พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อปวงประชาร่มเย็น : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

[2016-12-22 13:36:20]
หนังสือจดจารพระมหากรุณา พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อปวงประชาร่มเย็น เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ภายในเล่มได้รวบรวมสถิติและเอกสารสำคัญที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่ 9 ในรอบ 60 ปีแห่งการขึ้นครองราชย์...

ด้วยพระเมตตา พลิกฟื้น พัฒนา ลุ่มน้ำปากพนัง: สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

[2016-12-22 13:34:36]
หนังสือด้วยพระเมตตา พลิกฟื้น พัฒนา ลุ่มน้ำปากพนัง เป็นหนังสือที่รวบรวมพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังไว้โดยละเอียด พร้อมทั้งประมวลเรื่องราวความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่ทุกภาคส่วนนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ อันสามารถนำไปใช้ศึกษา เรียนรู้...

ธรรมะของเจ้าพ่อหลวง :อัมพิกา รุจิวรารัตน์

[2016-12-22 13:26:22]
หนังสือธรรมะของเจ้าพ่อหลวง เป็นหนังสือประมวลพระราชธรรมที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงบำเพ็ญตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของพสกนิกรของพระองค์ อันประกอบด้วย ทศพิธราชธรรม 10 ประการ จักรวรรดิวัตร 12 ประการ และสังคหวัตถุธรรม 4 ประการ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมพระราชดำรัสอันทรงคุณค่า...

The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality

[2016-12-22 11:11:17]
Angus Deaton ความไม่เท่าเทียม...คุกคุมขังอิสรภาพ แองกัส ดีตัน ศาสตราจารย์รางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2558 ได้ตีแผ่สังคมในยุคปัจจุบัน โลกที่ดีกว่าเดิม ทั้งประชากรที่มีสุขภาพดีขึ้น ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ที่ได้รับการยกระดับให้มีโอกาส มีการเรียนรู้ มีอาชีพ มีการแสวงหารายได้ที่มากขึ้น...

ไทยพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเดินหน้าประเทศไทยและโลกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

[2016-12-22 11:06:14]
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)ไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 ด้วยทรงตระหนักถึงแนวทางการพัฒนาของโลกในปัจจุบันที่ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งและส่งผลกระทบต่อสมดุลของสังคม ทรงเตือนล่วงหน้าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับความสมดุลด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ...

๔,๓๕๐ การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน :สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกองบัญชาการกองทัพไทย

[2016-11-21 15:37:48]
ตลอด ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานหนักเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรของพระองค์อย่างมุ่งมั่นและสมดังที่ได้มีพระปฐมบรมราชโองการ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ว่า “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” โครงการในพระราชดำริของพระองค์มากกว่า ๔,๐๐๐...

จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ...กว่า 1 ทศวรรษ :สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

[2016-11-21 15:44:49]
หนังสือหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากที่พระองค์พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ พ.ศ. 2517 โดยเป็นการเตือนล่วงหน้าให้มีความระมัดระวังเกี่ยวกับความสมดุลด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และทรงแนะแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นลำดับขั้น...

พระมหากษัตรย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา :สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

[2016-11-21 15:51:40]
หนังสือพระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

เจ้านายเล็กๆ - ยุวกษัตริย์ :สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

[2016-11-21 15:53:45]
หนังสือ “เจ้านายเล็กๆ - ยุวกษัตริย์” เป็นหนังสือพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2530 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา...