รู้นอกเล่ม

ชีวิตเสี่ยงๆ ภ. ณ ประมวลมารค ชีวิตของหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี บนดิน บนทะเล บนดอย

[2017-06-20 10:22:14]
"เรื่องที่เราจะช่วยชาวเขา และโครงการชาวเขานั้น มีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขาที่จะส่งเสริมให้ชาวเขามีความกินอยู่ดีขึ้น สามารถเพราะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นรายได้กับเขาเอง ที่มีโครงการนี้ จุดประสงค์อย่างหนึ่งก็คือมนุษยธรรม หมายถึงให้ผู้อยู่ถิ่นทุรกันดารสามารถที่จะมีความรู้ และพยุงตัวมีความเจริญได้...

"พอเพียงแบบสากล" การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทที่แตกต่าง

[2017-06-13 11:39:14]
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 โครงการอบรมหลักสูตร Sufficiency Thinking in Sustainable Development (STiSD) ซึ่งจัดโดยมูลนิธิมั่นพัฒนา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันภาวะผู้นำที่ยั่งยืน ประเทศออสเตรเลีย ได้จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้แทนระดับสูงที่เข้าร่วมอบรม ณ วิเทศสโมสร...

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนการศึกษา

[2017-09-07 10:53:22]
สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีที่พัฒนาไปตามยุคสมัย โดยในปัจจุบัน ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากศักยภาพในการแข่งขันของประเทศที่สูงขึ้น สามารถเข้าถึงการศึกษาและเทคโนโลยี และได้รับโอกาสที่เท่าเทียมทางสังคมมากขึ้น หากสิ่งที่ยังเป็นปัญหาต้องแก้ไขก็ยังคงมีอยู่ ดังเช่นปัญหาสิ่งแวดล้อม...

นิทานเรื่อง : “นิทานในสวน”

[2017-06-05 15:05:27]
"สานต่อที่พ่อทำ " ขอชวนน้องๆ มาเรียนรู้เรียนรู้คุณธรรม และข้อคิดคติสอนใจ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงชี้แนะไว้ ผ่านนิทานสนุกๆ ที่แฝงไปด้วยข้อคิดจากพระบรมราโชวาท รอให้น้องๆ เข้ามาเรียนรู้อยู่นะคะ มีทั้งหมด 7 เรื่องด้วยกันค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด เพื่อนำไปปรินท์ใส่กระดาษ A4...

รวมพลังเปิดตัวองค์กรสมาชิกใหม่

[2017-05-31 15:34:32]
เครือข่ายอนาคตไทยรวมพลังขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” พร้อมทั้งจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สื่อ โปสเตอร์รณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” ปฏิทิน และแอปพลิเคชัน คิดดี...มีตังค์ รวมทั้งคลิปวีดีโอ และหนังโฆษณา ดังกล่าวผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ต่างๆ...

พระปรีชานำสิ่งแวดล้อม สร้างทางสู่ความยั่งยืน

[2017-05-12 14:18:11]
ความเจริญก้าวหน้าในปัจจุบันทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมและสภาวะโลกร้อน ได้ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติที่โลกสะสมไว้นับเป็นเวลาหลายพันล้านปีถูกทำลายลงอย่างรวดเร็ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักถึงพิษภัยแห่งหายนะดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยจากการขาดแคลนน้ำ...

“ทางออก” จากเยาวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

[2017-05-04 17:25:39]
เมื่อเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา เครือข่ายแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Solution Network) ได้เปิดตัวรายงาน Youth Solutions Report หรือรายงานทางออกจากเยาวชน ฉบับแรกของเครือข่าย เพื่อสร้างความตระหนักรู้และตื่นตัวในการเดินหน้าแสวงหาแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้เยาวชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เจ้าของกิจการ...

“มาตรฐานธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง” รูปแบบแห่งการบริหารเพื่อความยั่งยืน

[2017-04-24 17:08:12]
จากที่เคยมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นเรื่องของการเกษตรพึ่งพาตนเองเป็นสำคัญ ไม่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ ในวันนี้มหาวิทยาลัยมหิดล หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกันพัฒนา “มาตรฐานธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy Business Standard – SEBS)...

A Call to Action: Thailand and the Sustainable Development Goals (SDGs)

[2017-01-23 13:28:20]
เมื่อ พ.ศ. 2559องค์การสหประชาชาติได้ “เรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลก” หรือ A  Call to Action เพื่อให้ประเทศต่างๆ ได้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ประการ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสาธารณสุข ปัญหาเรื่องความยากจน การทำอุตสาหกรมอย่างยั่งยืน การผลิตพลังงานสะอาด การจัดระบบนิเวศ เป็นต้น ภายใน พ.ศ....

ตามรอยพ่อ ก-ฮ รวม 308 คำที่คนไทยควรรู้ : สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ

[2016-12-22 13:38:05]
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่จะบรรเทาทุกข์บำรุงสุขพสกนิกรของพระองค์ ตั้งแต่ความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานอย่างเรื่องแหล่งน้ำ อันเป็นปัจจัยสำคัญในสังคมเกษตรกรรมอย่างประเทศไทย และแก้ไขปัญหานานัปการทั้งเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิต...