รู้นอกเล่ม

Small is Beautiful...

[2018-02-01 16:35:20]
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่มุ่งเน้นให้เกิดการผลิตจำนวนมากเพื่อตอบสนองตลาดและการบริโภคที่เกินพอดี รวมไปถึงความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร ส่งผลให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดถูกนำมาใช้จนเกิดความเสื่อมถอยลงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ...

หนังสือ จอมปราชญ์ ผู้สร้างปราชญ์

[2018-01-23 16:12:26]
หนังสือ จอมปราชญ์ ผู้สร้างปราชญ์ จัดทำโดย โครงการ "ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน" มูลนิธิบุคคลพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่พวกเราชาวไทย เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปและทั่วโลกว่าสามารถประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวชุมชน องค์กรภาครัฐ...

Sufficiency for Sustainability พอเพียงเพื่อยั่งยืน

[2018-01-23 10:22:15]
บนหนทางแห่งการพัฒนาภายใต้ข้อตกลงร่วมกันของประชาคมโลก ตามที่องค์การ สหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้กำหนดให้มี ‘เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน’ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2573 นั้น อาจกล่าวได้ว่ากระบวนทัศน์ดังกล่าวสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับหลัก ‘ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง’...

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักการทรงงานเพื่อความยั่งยืน

[2018-01-23 14:20:07]
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีพระประสงค์เห็นประชาชนคนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จนก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริน้อยใหญ่มากมายกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ อันนำมาซึ่งประโยชน์ ความสุข และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ในการดำเนินงานโครงการต่างๆ...

ธนาคารโลกชี้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศมั่งคั่งอย่างก้าวหน้า (Progressive Prosperity)

[2017-12-13 14:57:14]
ธนาคารโลกเปิดตัวรายงาน Riding the Wave, An East Asian Miracle for the 21st Century ที่นำเสนอความก้าวหน้าเรื่องการขจัดความยากจนและการก้าวเข้าสู่การพัฒนาแบบ “เติบโตอย่างทั่วถึง” (Inclusive Growth) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ โดยธนาคารโลกได้ระบุว่า ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศกลุ่มแรกคู่กับประเทศมาเลเซีย เรียกว่า...

Thinking, Fast and Slow – การตัดสินใจที่ถูกต้องเกิดจากการคิดแบบสัญชาตญาณผสานการใช้วิจารณญาณ

[2017-11-29 14:01:08]
ชีวิตของคนเรานั้น จำเป็นจะต้องมีการคิดและตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาในทุกกิจกรรมที่ทำ แนวความคิดหนึ่งตามหลักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเชื่อว่า มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผลและมักจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีและมีค่าที่สุดให้กับตัวเอง โดยผ่านการคิดไตร่ตรองอย่างถ้วนถี่ภายใต้ข้อจำกัดที่กำลังเผชิญอยู่...

Influencer: The New Science of Leading Change

[2017-10-30 16:29:24]
“...เพียงแค่ค้นหาและทำความเข้าใจเหตุผลของแต่ละการกระทำ แล้วกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นๆ คุณก็จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้...” แฮร์รี่ เอส ทรูแมน (Harry S Truman) เคยมีความคิดว่าหากตนได้ขึ้นเป็นผู้นำของประเทศสหรัฐอเมริกา จะสามารถสั่งการในเรื่องใดๆ ตามต้องการก็ได้...

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

[2017-09-25 10:35:37]
เปิดตัวแล้ววันนี้กับหนังสือที่ทรงคุณค่า เหมาะสำหรับทุกท่านที่สนใจเรียนรู้หลักคิดและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติกิจการงานทั้งปวง หนังสือเล่มนี้จัดทำโดยโครงการ "สานต่อที่พ่อทำ" ...

บุคคลพอเพียง...ตัวอย่างแห่งความเพียงพอ

[2017-09-27 15:20:35]
ด้วยชีวิตที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนท่ามกลางความวุ่นวายของสภาพสังคมเมือง ทำให้ พ.อ.อ.วีรพงษ์ สิทธิจันทร์เสน กับครอบครัว ตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเกิดที่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม...

Sufficiency Economy Philosophy: Thailand’s Path towards Sustainable Development Goals

[2017-08-04 14:39:33]
“...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น. ต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้สร้างพื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้น...