รู้นอกเล่ม

“ทางออก” จากเยาวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา เครือข่ายแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Solution Network) ได้เปิดตัวรายงาน Youth Solutions Report หรือรายงานทางออกจากเยาวชน ฉบับแรกของเครือข่าย เพื่อสร้างความตระหนักรู้และตื่นตัวในการเดินหน้าแสวงหาแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้เยาวชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เจ้าของกิจการ ได้มีแรงบันดาลใจและพัฒนาแนวคิดที่รวบรวมไว้ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2030 ของสหประชาชาติต่อไป

รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมแนวคิดใหม่ๆ จากการระดมสมองของเยาวชนจากทั่วโลกถึง 50 โครงการ โดยโครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่เครือข่ายแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Solution Network) เปิดให้เยาวชนจากทั่วโลกร่วมส่งเข้ามาร่วมประกวด เมื่อเดือนตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

ตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจและมีความใกล้ชิดกับประเทศไทย ได้แก่ โครงการ Holy Jelly เนื่องจากเป็นโครงการศึกษาเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในทะเลที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งระบบนิเวศทางทะเล โดยมีแผนการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ของประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศรัสเซียกับเยอรมนี โครงการจะศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการนำพลาสติกที่อยู่ในทะเล ไปบดอัดและแปรรูปเพื่อผลิตเป็นสิ่งของรีไซเคิล เช่น วัสดุก่อสร้าง หรือเฟอร์นิเจอร์ราคาถูก ผลที่ได้คือ ชุมชนท้องถิ่นมีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีวัสดุก่อสร้างหรือเฟอร์นิเจอร์ราคาถูกใช้ ขณะที่บริษัทที่รับซื้อเม็ดพลาสติกรีไซเคิลสามารถประหยัดงบประมาณในการซื้อเม็ดพลาสติกได้

ส่วนโครงการที่น่าสนใจที่ได้รับรางวัล ได้แก่ โครงการออกแบบหลักสูตรเรื่องชลประทานให้กับชาวนารายย่อยเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งจากประเทศจาเมกา โครงการที่ใช้เทคโนโลยีโซล่าเซลล์ในการเกษตรกรรมเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนจากประเทศยูกันดา โครงการพัฒนาวิธีการกำจัดแมลงด้วยวิธีทางธรรมชาติ เพื่อแก้ปัญหาความอดอยาก และปัญหาความยากจนในทวีปแอฟริกา ซึ่งดำเนินการโดยประเทศเยอรมัน ส่วนโครงการจากกลุ่มประเทศเอเชียที่ได้รับรางวัลคือ คือ โครงการเปลี่ยนความเชื่อในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพกายและใจที่ดีจากประเทศไต้หวัน

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Youth Solutions Report 1st edition

รู้นอกเล่ม

Systems Thinking for Social Change
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การจัดการทรัพยากรเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน
การบริหารความเสี่ยงบนหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง