รู้นอกเล่ม

A Call to Action: Thailand and the Sustainable Development Goals (SDGs)

เมื่อ พ.ศ. 2559องค์การสหประชาชาติได้ “เรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลก” หรือ A  Call to Action เพื่อให้ประเทศต่างๆ ได้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ประการ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสาธารณสุข ปัญหาเรื่องความยากจน การทำอุตสาหกรมอย่างยั่งยืน การผลิตพลังงานสะอาด การจัดระบบนิเวศ เป็นต้น ภายใน พ.ศ. 2573

หนังสือ A Call to Action: Thailand and the Sustainable Development Goals(SDGs)เป็นหนังสือที่กล่าวถึงการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวกับสถานะของประเทศไทย ณ ปัจจุบันโดยตรง โดยแบ่งเนื้อหาการนำเสนอออกเป็น 17 บท ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เนื้อหาโดยรวมของหนังสือเกี่ยวเนื่องกับความท้าทายสำคัญที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ ท่ามกลางการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา อีกทั้งยังกล่าวถึงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการทรงงานด้านการพัฒนาของพระองค์ ที่มีบทบาทสำคัญในการนำพาประเทศไทยสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต

ตลอดจนกล่าวถึงตัวอย่างของการพัฒนาอย่างยืนทั้งที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จซึ่งจัดเป็นบทเรียนที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายให้ผู้อ่านได้เห็นถึงการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาของประเทศไทยในภาพรวมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน A Call to Action: Thailand and the Sustainable Development Goals (SDGs) เป็นแหล่งความรู้อย่างดีสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องการพัฒนาในประเทศไทยและการจัดการทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นบนพื้นดิน ในน้ำหรือทรัพยากรมนุษย์ ด้วยบทความพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสถิติข้อมูลปัจจุบันของประเทศไทย ทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่สำคัญสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและผู้สังเกตการณ์ด้านการพัฒนาของประเทศไทย

รู้นอกเล่ม

Systems Thinking for Social Change
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การจัดการทรัพยากรเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน
การบริหารความเสี่ยงบนหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง