รู้นอกเล่ม

ตามรอยพ่อ ก-ฮ รวม 308 คำที่คนไทยควรรู้ : สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่จะบรรเทาทุกข์บำรุงสุขพสกนิกรของพระองค์ ตั้งแต่ความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานอย่างเรื่องแหล่งน้ำ อันเป็นปัจจัยสำคัญในสังคมเกษตรกรรมอย่างประเทศไทย และแก้ไขปัญหานานัปการทั้งเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิต การสนับสนุนการศึกษา วิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์สุขของทุกคน สมดังพระปฐมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

หนังสือตามรอยพ่อ ก-ฮ เป็นการรวบรวมพระราชประวัติพระราชประวัติและกรณียกิจ พระราชดำริและพระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีความครอบคลุมสิ่งที่พระองค์ได้พระราชทานไว้อย่างรอบด้าน โดยคัดเลือกคำและเรียงร้อยเรื่องราวแห่งพระมหากษัตริย์ที่เป็นทั้งผู้ให้และผู้พัฒนาถึง 309 คำ ซึ่งเท่ากับมีเรื่องราวของพระองค์ถึง 309 เรื่อง ที่จะนำผู้อ่านสู่การเดินทางเข้าถึงน้ำพระราชหฤทัยและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ไหลหลั่งรินให้แก่ประชาชน

เรื่องราวในเล่มนั้นมีตั้งแต่หลักแนวทางในการทำงานและดำเนินชีวิต เช่น กตัญญู ขันติ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ทศพิธราชธรรม ปลูกป่าในใจคน ศีล เศรษฐกิจพอเพียง พระราชจริยวัตร เช่น จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ แจ๊ส ฉลองพระเนตร แซ็กโซโฟน พระราชประวัติ พระราชพิธีที่ได้รับการรื้อฟื้นและสืบสานขึ้นใหม่ในรัชสมัยของพระองค์ ได้แก่ กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระราชดำริ ทั้งเกลือพระราชทาน โครงข่ายจตุรทิศตะวันตก-ตะวันออก ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ทฤษฎีใหม่ ฝนหลวง ฝาย หญ้าแฝก เป็นต้น

หนังสือเล่มนี้จึงให้ทั้งอรรถรสและความรู้ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ที่มีคุณค่าและเป็นหนึ่งในหนังสือที่จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านเดิน“ตามรอยพ่อ” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการปกปักรักษาและบรรเทาความทุกข์ยากของผู้คนในผืนแผ่นดินไทยได้อย่างยั่งยืน

รู้นอกเล่ม

Systems Thinking for Social Change
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การจัดการทรัพยากรเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน
การบริหารความเสี่ยงบนหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง