รู้นอกเล่ม

เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ภาคส่วนต่างๆ เห็นคุณค่าและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและสร้างสังคมที่สงบสุขสืบไป

ภายในหนังสือได้รวบรวมหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ 23 หลักการ ได้แก่ 1. การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 2. ระเบิดจากข้างใน 3. แก้ปัญหาที่จุดเล็ก 4. ทำตามลำดับขั้น 5. ภูมิสังคม 6. องค์รวม 7. ไม่ติดตำรา 8. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 9. ทำให้ง่าย 10. การมีส่วนร่วม 11. ประโยชน์ส่วนร่วม 12. บริการรวมที่จุดเดียว 13. ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 14. ใช้อธรรมปราบอธรรม 15. ปลูกป่าในใจคน 16. ขาดทุนคือกำไร 17. การพึ่งตนเอง 18. พออยู่พอกิน 19. เศรษฐกิจพอเพียง 20. ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน 21. ทำงานอย่างมีความสุข 22. ความเพียร พระมหาชนก และ 23. รู้ รัก สามัคคี

หลักการทรงงานแต่ละหลักการจะมีคำอธิบายสั้นๆ เข้าใจง่าย และมีพระราชดำรัสที่สะท้อนถึงหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น อาทิ หลักการทรงงาน “ภูมิสังคม” ซึ่งหมายถึงการพัฒนาที่ต้องคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศในบริเวณนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร และต้องเข้าใจลักษณะนิสัยของคน วัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่น ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า “...การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของคนเรา จะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้ เราต้องแนะนำ เราเข้าไปช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้ แต่ถ้าเราเข้าไปแล้ว เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง...”

รู้นอกเล่ม

การร่วมแรงร่วมใจกันเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญ
เรียนรู้ ยอมรับ และปรับตัว ให้เท่าทันกับเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด
วางแผนเพื่อผลิตสินค้าและบริการสู่ความยั่งยืน
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)