รู้นอกเล่ม

จดจารพระมหากรุณา พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อปวงประชาร่มเย็น : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

หนังสือจดจารพระมหากรุณา พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อปวงประชาร่มเย็น เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ภายในเล่มได้รวบรวมสถิติและเอกสารสำคัญที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่ 9 ในรอบ 60 ปีแห่งการขึ้นครองราชย์ แบ่งเนื้อหาเป็นพระราชประวัติของพระองค์ตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพ การเสด็จนิวัตประเทศไทย และเสด็จพระราชดำเนินไปประทับต่างประเทศเพื่อทรงศึกษา จวบจนถึงพระราชพิธีราชาภิเษกและพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นต้น

ต่อมาเป็นภาคพระราชกรณียกิจ อันเป็นบทวิเคราะห์การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงสร้างคุณูปการแก่แผ่นดินไว้อย่างรอบด้าน ทั้งในด้านการแพทย์และสาธารณสุข การคมนาคม การสาธารณูปโภค การสื่อสาร การเกษตร การจัดการทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษา การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ การเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศ การประดิษฐ์ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมไทย การเป็นธรรมราชาและอัครศาสนูปถัมภก การอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมไทย ตลอดจนการเป็นอัครศิลปินที่เปี่ยมไปด้วยพระปรีชาสามารถทางศิลปกรรม

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้รับการบันทึกในหนังสือเล่มนี้ยังรวมไปถึงการพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระองค์ ซึ่งจะช่วยนำพาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคไร้พรมแดน

จากภาคพระราชกรณียกิจ หนังสือได้สรุปสถิติที่น่าสนใจตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ ทั้งสาขาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เช่น จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ระหว่างปีงบประมาณ 2525-2549 จำนวนเพลงพระราชนิพนธ์ รางวัลที่หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติ จำนวนพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ เป็นต้น

ในส่วนสุดท้ายหนังสือประมวลพระบรมฉายาลักษณ์และภาพเหตุการณ์สำคัญและน่าประทับใจที่เกิดขึ้นระหว่างที่พระองค์ขึ้นครองราชย์ตลอดระยะเวลา 60 ปี

หนังสือจดจารพระมหากรุณา พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อปวงประชาร่มเย็น จึงเป็นหนังสือเล่มหนึ่งในหลายๆ เล่มที่นำเสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่เรียงร้อยเรื่องราวได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีความงดงามและสมพระเกียรติยศของพระองค์ และมีคุณค่าอย่างยิ่งในการเป็นหลักฐานสำคัญที่จะช่วยเผยแพร่พระปรีชาสามารถและพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อไปตราบกาลนาน

รู้นอกเล่ม

Systems Thinking for Social Change
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การจัดการทรัพยากรเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน
การบริหารความเสี่ยงบนหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง