รู้นอกเล่ม

ด้วยพระเมตตา พลิกฟื้น พัฒนา ลุ่มน้ำปากพนัง: สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

หนังสือด้วยพระเมตตา พลิกฟื้น พัฒนา ลุ่มน้ำปากพนัง เป็นหนังสือที่รวบรวมพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังไว้โดยละเอียด พร้อมทั้งประมวลเรื่องราวความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่ทุกภาคส่วนนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ อันสามารถนำไปใช้ศึกษา เรียนรู้ และน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและดำรงชีวิตได้ต่อไป

ภายในเล่มได้อธิบายถึงสภาพพื้นที่เดิมในบริเวณลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งประสบปัญหาภัยธรรมชาติและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งจากอุทกภัย การขาดแคลนน้ำจืดในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร รวมถึงการรุกตัวของน้ำทะเลเข้าไปยังแม่น้ำปากพนัง ทำให้เกิดสภาพน้ำเค็ม ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน

เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงทราบความทุกข์ยากของราษฎรในพื้นที่ ทรงใช้พระปรีชาในด้านการจัดการน้ำศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปแนวทางพระราชดำริออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ในชื่อ “โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ซึ่งภายในโครงการมีแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเค็ม และน้ำเปรี้ยว ตลอดจนปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติไว้อย่างครบวงจร

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถยังได้ทรงเสนอแนะแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนด้วยการส่งเสริมการประกอบอาชีพทั้งด้านการเกษตรและโครงการศิลปาชีพ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้มีรายได้ หากยังเป็นการอนุรักษ์ สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย

รู้นอกเล่ม

Systems Thinking for Social Change
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การจัดการทรัพยากรเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน
การบริหารความเสี่ยงบนหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง