รู้นอกเล่ม

“หลักนิติธรรม” เป็นเครื่องมือในการครองแผ่นดินเพื่อนำไปสู่ประโยชน์สุข

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice: TIJ) ได้ยกพระปฐมบรมราชโองการ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงรับสั่งว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" ว่า หากเป้าหมายคือประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม นั่นคือ โอกาสที่ทุกคนจะได้รับการพัฒนาทุกด้านไปด้วยกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง การครองแผ่นดินโดยธรรมของพระองค์ท่าน ซึ่งมีหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นพื้นฐานในการสร้างสังคมที่มีดุลยภาพ การสร้างความเจริญอย่างเท่าเทียม โดยมีกฎหมายที่มีธรรมะหรือ “หลักนิติธรรม” เป็นเครื่องมือในการครองแผ่นดินเพื่อนำไปสู่ประโยชน์สุขของมหาชน

ความสำเร็จจากการทรงงานของพระองค์ในโครงการพระราชดำริต่างๆ กว่า 4,000 โครงการ ตลอด60 ปีที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์ต่อสากล โดยองค์การสหประชาชาติได้ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ (Human Development Lifetime Achievement Award) ในปี 2549 ให้แก่พระองค์ท่านเพราะเห็นว่าการทรงงานของพระองค์บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการสร้างความมั่นคงและสงบสุขของชาติผ่านการสร้างความมั่นคงของมนุษย์จากกระบวนการพัฒนาในหลายๆ ด้าน นำมาสู่ความสมดุลในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีที่เป็นธรรมและยั่งยืน

ทั้งนี้ คนไทยสามารถเรียนรู้เรื่องหลักนิติธรรมได้จาก 3 ส่วน คือ 1) จากการศึกษาแบบอย่างที่พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด 2) จากการศึกษาพระราชดำรัสของพระองค์ถึงเรื่องกฎหมายเป็นเครื่องมือนำไปสู่ความยุติธรรม และ 3) จากการถอดบทเรียนการทรงงานโครงการพระราชดำริต่างๆ ซึ่งจะพบว่าล้วนแล้วแต่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐาน และหลักนิติธรรมเป็นเครื่องมือนำประเทศไปสู่ความสงบสุข และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

รู้นอกเล่ม

“เด็กเรียนรู้ เด็กรู้ทัน เด็กสร้างสรรค์”
ปลูกฝังด้วยแนวคิด “คิด พูด ทำ อย่างพอเพียง”
“หลักนิติธรรม” เป็นเครื่องมือในการครองแผ่นดินเพื่อนำไปสู่ประโยชน์สุข
“ปรัชญาพอเพียง” สู่ “หลักนิติธรรม” สร้างรากฐาน เสริมภูมิคุ้มกันเยาวชน สู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน