โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วีดิทัศน์พระราชทาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" ตอนที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต

ตอนที่ 4 "เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต" ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดแนวพระราชดำริ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เป็นแสงนำทางตามรอยพระราชปณิธาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อันทำให้ราษฎรเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เขาหินซ้อน และได้เสด็จไปทอดพระเนตรที่ดินที่มีผู้น้อมเกล้าฯ ถวายแล้วได้พระราชทานพระราชดำริให้ก่อตั้ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ให้เป็นศูนย์ตัวอย่างรวมการพัฒนาด้านเกษตรกรรมที่สมบูรณ์แบบ เช่น การพัฒนาชุมชน ฟื้นฟูป่าไม้ พัฒนาแหล่งน้ำ การเลี้ยงปศุสัตว์ การประมง งานส่งเสริมการเกษตร การชลประทาน สาธารณสุข การเลี้ยงปศุสัตว์ สาธารณสุข ส่งเสริมศิลปาชีพหัตถกรรมพื้นบ้านเพิ่มพูนรายได้ รวมทั้งพัฒนาพื้นที่รอบนอกศูนย์บริเวณลุ่มน้ำโจนให้เจริญขึ้น สำหรับเป็นแบบอย่างการพัฒนาให้ขยายออกไปสู่พื้นที่ตำบลอื่นๆ ต่อไป