ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แสดงหนังสือทั้งหมด

การบริหารความเสี่ยงบนหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

[2018-04-10 10:19:28]
ความยั่งยืนคือหัวใจสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในภาคธุรกิจ อันเป็นหนทางที่จะช่วยแปรเปลี่ยนความเสี่ยงให้เป็นโอกาส พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการแข่งขัน ทำให้เกิดตลาดใหม่ๆ ขึ้น...
อ่านต่อ