หนังสือใหม่

วีดิทัศน์พระราชทาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" ตอนที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต

ตอนที่ 4 "เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต" ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดแนวพระราชดำริ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เป็นแสงนำทางตามรอยพระราชปณิธาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อันทำให้ราษฎรเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้

วีดิทัศน์พระราชทาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" ตอนที่ 3 พืชพรรณปลูกชีวิตมั่นคง

ตอนที่ 3 "พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคง" เรื่องการเพิ่มพูนความรู้ สร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร รวมถึงเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหารในป่าและสมุนไพรอย่างคุ้มค่า ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม มาอย่างต่อเนื่อง

วีดิทัศน์พระราชทาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" ตอนที่ 2 พิทักษ์ป่าพัฒนาสินสายน้ำ

ตอนที่ 2 "พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ" เรื่องการฟื้นฟู อนุรักษ์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติ ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์หล่อเลี้ยงชีวิตของราษฎร ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดเป็นแนวทางเพื่อรักษาผืนป่า และมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนร่วมใจกันพลิกฟื้นผืนป่าและให้ช่วยกันสร้างให้เกิดทรัพย์ในดิน สินในน้ำ เลี้ยงชีวิตลูกหลานต่อไปตราบนานเท่านาน

วีดิทัศน์พระราชทาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" ตอนที่ 1 น้ำคือชีวิตแผ่นดิน

ตอนที่ 1 "น้ำคือชีวิตแผ่นดิน" เรื่องของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ด้านการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงนำมาต่อยอดเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วทุกภูมิภาค

What is Sufficiency Economy Philosophy (SEP)

Sustainable Development Goals (SDG) เป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

The story of Development (ภาษาอังกฤษ)

The story of Development.

The story of Development (ภาษาไทย)

The story of Development

Homework 17SDGs (ภาษาอังกฤษ)

รวบรวมผลการศึกษาจากน้องๆ เยาวชนไทย เรื่องเป้าหมายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Homework 17SDGs (ภาษาอังกฤษ ตัวเต็ม)

รวบรวมผลการศึกษาจากน้องๆ เยาวชนไทย เรื่องเป้าหมายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Homework 17SDGs (ภาษาไทย)

รวบรวมผลการศึกษาจากน้องๆ เยาวชนไทย เรื่องเป้าหมายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน