เวทีมั่นพัฒนา (ปีที่ 2)

หนังสือเวทีมั่นพัฒนา (ปีที่ 2)  เป็นการรวบรวมบทความเวทีมั่นพัฒนาซึ่งถูกเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เป็นประจำทุกสัปดาห์โดยนำเสนอให้เห็นถึงโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิมั่นพัฒนา และภาคีเครือข่าย ในปี 2560 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 4 มิติ

ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ทั้งในระดับ ชุมชน ประเทศ และสากล ตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งเชื่อมโยงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามองค์การสหประชาชาติ (17 SDGs) เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้ และความเข้าใจต่อเรื่องดังกล่าวสามารถเป็นต้นแบบในการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในวงกว้างต่อไป

สามารถติดตามคอลัมน์เวทีมั่นพัฒนาได้ทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 15 (ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม) ทุกวันจันทร์ ทางเว็บไซต์มูลนิธิมั่นพัฒนา www.tsdf.or.th  และเฟซบุ๊กมูลนิธิมั่นพัฒนา facebook.com/tsdf.thailand

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุสข้อมูลโดย มูลนิธิมั่นพัฒนา
หมวดหมู่
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน > การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง – ปรัชญา
การพัฒนาแบบยั่งยืน

คำสำคัญ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  การพัฒนาที่ยั่งยืน  เศรษฐกิจพอเพียง  ความพอเพียง  การพัฒนาเศรษฐกิจ  การพัฒนาการศึกษา  การประยุกต์ใช้  องค์กร  ภาคเอกชน  ธุรกิจยั่งยืน  นักธุรกิจ  การมีส่วนร่วม  การพัฒนาคน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาชาวบ้าน  วัฒนธรรมท้องถิ่น  ธุรกิจสีเขียว  เศรษฐกิจสีเขียว  ศาสตร์พระราชา  การพัฒนาชุมชน  ผู้นำชุมชน  ปุ๋ยชีวภาพ  คุณภาพชีวิต  เครือข่ายอนาคตไทย  หลักนิติธรรม  การพัฒนาชนบท  นักวิจัย  งานวิจัย  วิจัยชุมชน  การศึกษาชุมชน  การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ธรรมนูญหมู่บ้าน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  กองทุนสวัสดิการชุมชน  ตลาดชุมชน  การแก้ปัญหาหนี้สิน  โครงการครูพอเพียง  โครงการพลังปัญญา  การเกษตร  เกษตรอินทรีย์  โครงการพอแล้วดี  องค์กร  ภาคธุรกิจ  การจัดการพลังงาน  การจัดการสิ่งแวดล้อม  การจัดการน้ำ  ปลูกป่าเศรษฐกิจ  นักบริหาร  หลักสูตร  STiSD   อย่าให้ใครว่าไทย  สื่อรณรงค์  โปสเตอร์รณรงค์

 
รายละเอียดเอกสาร

หนังสือเวทีมั่นพัฒนา (ปีที่ 2)  เป็นการรวบรวมบทความเวทีมั่นพัฒนาซึ่งถูกเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เป็นประจำทุกสัปดาห์โดยนำเสนอให้เห็นถึงโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิมั่นพัฒนา และภาคีเครือข่าย ในปี 2560 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 4 มิติ

ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ทั้งในระดับ ชุมชน ประเทศ และสากล ตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งเชื่อมโยงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามองค์การสหประชาชาติ (17 SDGs) เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้ และความเข้าใจต่อเรื่องดังกล่าวสามารถเป็นต้นแบบในการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในวงกว้างต่อไป

สามารถติดตามคอลัมน์เวทีมั่นพัฒนาได้ทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 15 (ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม) ทุกวันจันทร์ ทางเว็บไซต์มูลนิธิมั่นพัฒนา www.tsdf.or.th  และเฟซบุ๊กมูลนิธิมั่นพัฒนา facebook.com/tsdf.thailand

สำนักพิมพ์
ภาพพิมพ์
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2560
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
172
ISBN
978-616-92626-7-1
ISSN
เลขทะเบียน
364
ปรับปรุงล่าสุด
2018-02-16 22:49:47
ขนาดไฟล์
43558479 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
524

หนังสือแนะนำ