A Call to Action

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกที่นำเสนอเนื้อหาเชิงลึกอย่างตรงไปตรงมาบนพื้นฐานข้อมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับสถานะของประเทศไทย ณ ปัจจุบัน บนเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ประการให้ได้ ภายในปี 2573 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่กำหนดโดยองค์การสหประชาชาติเมื่อปี 2558  และองค์การสหประชาชาติได้ระบุว่าเป็น “การเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลก”

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
Will Baxter, Nicholas Grossman and Nina Wegner
หน่วยงาน
หมวดหมู่
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน > การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง

การพัฒนาแบบยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำสำคัญ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  การแก้ปัญหาความยากจน  โภชนาการ  สุขภาพ  คุณภาพการศึกษา  กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ  ความเสมอภาค  ความเท่าเทียม  การจัดการน้ำ  สุขาภิบาล  การอนุรักษ์พลังงาน  การประหยัดพลังงาน  การพัฒนาเศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม  นวัตกรรม  โครงสร้างพื้นฐาน  สังคม  ชุมชน  การบริโภค  การผลิต  ความรับผิดชอบต่อสังคม  ภูมิอากาศ  การจัดการดิน  สันติภาพ  ความยุติธรรม  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 
รายละเอียดเอกสาร

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกที่นำเสนอเนื้อหาเชิงลึกอย่างตรงไปตรงมาบนพื้นฐานข้อมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับสถานะของประเทศไทย ณ ปัจจุบัน บนเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ประการให้ได้ ภายในปี 2573 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่กำหนดโดยองค์การสหประชาชาติเมื่อปี 2558  และองค์การสหประชาชาติได้ระบุว่าเป็น “การเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลก”

สำนักพิมพ์
Editions Didier Millet (EDM)
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2559
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
อังกฤษ
จำนวนหน้า
184
ISBN
978-981-4610-43-8
ISSN
เลขทะเบียน
303
ปรับปรุงล่าสุด
2018-02-12 12:59:52
ขนาดไฟล์
17807242 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
1422

หนังสือแนะนำ