คำพ่อสอน

หนังสือประมวลพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส "คำพ่อสอน" เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยมโนทัศน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งคุณธรรมและความรู้ ที่สำคัญคือความสามัคคี ซึ่งหากชาวไทยได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอย่างเข้มแข็งแล้ว จะทำให้เกิดความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืนอีกด้วย

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย มูลนิธิพระดาบส
หมวดหมู่
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 -- พระบรมราโชวาท
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 -- พระราชดำรัส
ความสุข

คำสำคัญ

การดำเนินชีวิต  คุณธรรม  สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  ความสุขทางกาย  ความสุขกาย  ความสุขทางจิตใจ  ความสุขทางใจ  ความสุขใจ  ความสุขของการอยู่ร่วมกัน  สังคม  สิ่งแวดล้อม  กายภาวนา  จิตภาวนา  ศีลภาวนา  ปัญญาภาวนา

 
รายละเอียดเอกสาร

หนังสือประมวลพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส "คำพ่อสอน" เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยมโนทัศน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งคุณธรรมและความรู้ ที่สำคัญคือความสามัคคี ซึ่งหากชาวไทยได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอย่างเข้มแข็งแล้ว จะทำให้เกิดความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืนอีกด้วย

สำนักพิมพ์
ไม่ปรากฏ
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2554
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
1
ISBN
978-974-755-508-0
ISSN
เลขทะเบียน
301
ปรับปรุงล่าสุด
2018-02-12 12:56:54
ขนาดไฟล์
180300 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
465

หนังสือแนะนำ