Small is beautiful : a study of economics as if people mattered

"หนังสือทรงอ่าน ส่วนหนึ่งของแรงบันดาลพระราชหฤทัยกำเนิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แบ่งออกเป็น 4 ภาค ครอบคลุมแนวคิดที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือวัตถุดิบ การเลือกใช้เทคโนโลยี ขนาดและการบริหารจัดการองค์กรที่เหมาะสม เพียงพอที่จะทำให้บุคลากรสามารถทำงานอย่างมีความสุข และองค์กรมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  รวมทั้งได้มีการเปรียบเทียบระบบเศรษฐกิจในประเทศที่พัฒนาแล้วกับในหมู่บ้านที่อัตคัด พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมตามเหตุและผล 

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
Schumacher, E. F.
หน่วยงาน
หมวดหมู่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การพัฒนาเพื่อความอยู่ดีกินดี
หัวเรื่อง

เศรษฐศาสตร์

คำสำคัญ

การพัฒนา  ปัญหาการผลิต  สันติภาพ  ความถาวร  บทบาทของเศรษฐศาสตร์  พุทธเศรษฐศาสตร์  การศึกษา  การใช้ที่ดิน  อุตสาหกรรม  พลังงานนิวเคลียร์  การพัฒนาเทคโนโลยี  ปัญหาทางสังคม  ปัญหาทางเศรษฐกิจ  ปัญหาการว่างงาน  สังคมนิยม  การขัดเกลาทางสังคม

 
รายละเอียดเอกสาร

"หนังสือทรงอ่าน ส่วนหนึ่งของแรงบันดาลพระราชหฤทัยกำเนิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แบ่งออกเป็น 4 ภาค ครอบคลุมแนวคิดที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือวัตถุดิบ การเลือกใช้เทคโนโลยี ขนาดและการบริหารจัดการองค์กรที่เหมาะสม เพียงพอที่จะทำให้บุคลากรสามารถทำงานอย่างมีความสุข และองค์กรมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  รวมทั้งได้มีการเปรียบเทียบระบบเศรษฐกิจในประเทศที่พัฒนาแล้วกับในหมู่บ้านที่อัตคัด พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมตามเหตุและผล 

สำนักพิมพ์
Vintage
สถานที่พิมพ์
ไม่ปรากฏ
ปีที่พิมพ์
2536
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
อังกฤษ
จำนวนหน้า
211
ISBN
0099225611
ISSN
เลขทะเบียน
279
ปรับปรุงล่าสุด
2018-02-12 12:45:40
ขนาดไฟล์
1305005 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
405

หนังสือแนะนำ