พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หนังสือเผยแพร่คำบรรยายของนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขามูลนิธิชัยพัฒนา ที่ได้บรรยายในหัวข้อ “พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ให้กับผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร “การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ” (บมช. รุ่นที่ 4) เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 55 เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ประสงค์จะน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติสืบไป

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
-
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมวดหมู่
หลักการทรงงาน
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา -- พระราชกรณียกิจ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คำสำคัญ

พระอัจฉริยภาพ  ทศพิธราชธรรม  เศรษฐกิจพอเพียง  ความพอเพียง  สัจธรรม  ทฤษฎีความยั่งยืน  ทางสายกลาง  ขาดทุนคือกำไร  หลักการทรงงาน  ระเบิดจากข้างใน  ความสามัคคี  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 
รายละเอียดเอกสาร

หนังสือเผยแพร่คำบรรยายของนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขามูลนิธิชัยพัฒนา ที่ได้บรรยายในหัวข้อ “พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ให้กับผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร “การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ” (บมช. รุ่นที่ 4) เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 55 เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ประสงค์จะน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติสืบไป

สำนักพิมพ์
บริษัท จุดทอง จำกัด
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2556
เดือนที่พิมพ์
มกราคม
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
100
ISBN
978-616-7671-09-3
ISSN
เลขทะเบียน
232
ปรับปรุงล่าสุด
2014-06-20 12:51:25
ขนาดไฟล์
50756768 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
1436

หนังสือแนะนำ