สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนา เพื่อปวงประชาสุขศานต์

หนังสือนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักการทรงงาน แนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจในการพัฒนาประเทศของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงนำพาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และการน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตได้ด้วยความพอเพียงและมีความสุขอย่างยั่งยืน

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
-
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมวดหมู่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > พระบรมวงศานุวงศ์กับการทรงงานสนองแนวพระราชดำริ
หัวเรื่อง

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า -- พระราชกรณียกิจ

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

คำสำคัญ

หลักการทรงงาน  ศูนย์ศิลปาชีพ  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โครงการป่ารักน้ำ  การสาธาณสุข  การสังคมสงเคราะห์  สภากาชาดไทย  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การศึกษา  การพัฒนาเพื่อความมั่นคง  รางวัล

 
รายละเอียดเอกสาร

หนังสือนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักการทรงงาน แนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจในการพัฒนาประเทศของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงนำพาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และการน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตได้ด้วยความพอเพียงและมีความสุขอย่างยั่งยืน

สำนักพิมพ์
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2555
เดือนที่พิมพ์
สิงหาคม
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
316
ISBN
978-974-9769-01-0
ISSN
เลขทะเบียน
ปรับปรุงล่าสุด
2014-02-27 15:15:09
ขนาดไฟล์
20103908 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
747

หนังสือแนะนำ