เศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงชีวิต

เศรษฐกจพอเพียง: ทรงเตอนภัยล่วงหน้า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานเป็น ปรัชญาในการดำรงชีวิตที่ยึดหลักความพอเหมาะพอดี มีเหตุมีผลและความไม่ประมาท ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงถือปฏิบัติด้วยพระองค์เอง ทำอย่างต่อเนื่องยาวนาน ดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างได้อย่างสมบูรณ์

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
หมวดหมู่
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน > หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง – ปรัชญา
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 – พระบรมราโชวาท
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 – พระราชดำรัส

คำสำคัญ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  เศรษฐกิจพอเพียง  ความพอเพียง  ความพอประมาณ  ความยั่งยืน  การพึ่งตนเอง  ทางสายกลาง  ด้านจิตใจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  ด้านเทคโนโลยี  ด้านเศรษฐกิจ  พระราชดำริ  ทฤษฎีใหม่  การเกษตร  เกษตรกรรม  องค์การสหประชาชาติ  รางวัล

 
รายละเอียดเอกสาร

เศรษฐกจพอเพียง: ทรงเตอนภัยล่วงหน้า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานเป็น ปรัชญาในการดำรงชีวิตที่ยึดหลักความพอเหมาะพอดี มีเหตุมีผลและความไม่ประมาท ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงถือปฏิบัติด้วยพระองค์เอง ทำอย่างต่อเนื่องยาวนาน ดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างได้อย่างสมบูรณ์

สำนักพิมพ์
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2559
เดือนที่พิมพ์
มีนาคม
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
44
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
382
ปรับปรุงล่าสุด
2018-06-01 13:58:43
ขนาดไฟล์
4310054 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
220

หนังสือแนะนำ