พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ในการศึกษาทดลอง ทดสอบ และแสวงหาแนวทาง วิธีการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ผลการศึกษาที่สำเร็จได้แสดงไว้ในลักษณะ "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" ซึ่งเกษตรกรสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ และนำความรู้และวิธีการในการประกอบอาชีพจากสภาพพื้นที่จริง กลับไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตนเอง

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
หมวดหมู่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 -- พระราชกรณียกิจ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คำสำคัญ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ  การอนุรักษ์ป่าไม้  การฟื้นฟูป่าไม้  การอนุรักษ์ป่าชายเลน  การจัดการดิน  การพัฒนาดิน  การอนุรักษ์ดิน  แกล้งดิน  การจัดการน้ำ  การพัฒนาแหล่งน้ำ  การสร้างอาชีพ  การเกษตร  เกษตรกรรม  เกษตรทฤษฎีใหม่  เกษตรผสมผสาน  การประมง  ปศุสัตว์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

 
รายละเอียดเอกสาร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ในการศึกษาทดลอง ทดสอบ และแสวงหาแนวทาง วิธีการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ผลการศึกษาที่สำเร็จได้แสดงไว้ในลักษณะ "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" ซึ่งเกษตรกรสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ และนำความรู้และวิธีการในการประกอบอาชีพจากสภาพพื้นที่จริง กลับไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตนเอง

สำนักพิมพ์
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2559
เดือนที่พิมพ์
พฤษภาคม
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
50
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
381
ปรับปรุงล่าสุด
2018-06-01 13:55:02
ขนาดไฟล์
31316017 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
171

หนังสือแนะนำ