โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ด้วยพระเมตตา พลิกฟื้น พัฒนา ลุ่มน้ำปากพนัง

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การอนุรักษ์ผสานการพัฒนาทรัพยากรน้ำ

หนังสือเผยแพร่พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง ที่ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเค็ม และปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครบวงจร

พระมหากษัตริย์ไทยกับวิวัฒน์น้ำ...ลุ่มเจ้าพระยา

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การอนุรักษ์ผสานการพัฒนาทรัพยากรน้ำ

หนังสือกล่าวถึงวิวัฒนาการลุ่มเจ้าพระยาจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำและการพัฒนาลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามแนวพระราชดำริที่ส่งผลให้เกิดความเจริญมั่นคงของบ้านเมือง โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำและทรงปกครองดูแลทุกข์สุขของราษฎรนับเนื่องจากอดีตเรื่อยมา กระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระปรีชาสามารถในเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำ และได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลต่อประชาชนและประเทศชาติ

น้ำ คือ ชีวิต

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นปราชญ์แห่งนํ้าของแผ่นดิน ด้วยทรงเชี่ยวชาญศาสตร์ทั้งปวงที่เกี่ยวกับนํ้า ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งด้วยการใช้ฝนหลวง การสร้างอ่างเก็บน้ำและฝายทดน้ำ ฯลฯ ทรงแก้ไขปัญหานํ้าท่วม ด้วยการสร้างเขื่อนและทางผันน้ำ ฯลฯ ทรงแก้ไขปัญหาน้ำเสียด้วยการใช้น้ำดีไล่น้ำเสีย ใช้เครื่องกรองน้ำธรรมชาติ ฯลฯ ด้วยทรงตระหนักว่าน้ำคือชีวิต เพราะน้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของราษฎรทั่วประเทศ

ฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check Dam) ในรูปแบบต่างๆ

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับฝายต้นน้ำ (Check Dam) หรือเรียกอีกอย่างว่าฝายชะลอความชุ่มชื้นในรูปแบบต่างๆ ทั้งแบบท้องถิ่นเบื้องต้น แบบเรียงด้วยหินค่อนข้างถาวร และแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำมาซึ่งความสมบูรณ์ของป่าไม้ ดิน และน้ำ โดยแต่ละพื้นที่สามารถเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศเพื่ออำนวยประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดี

3 ทศวรรษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ : ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือรวบรวมพระราชดำริที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ หลักการดำเนินงานและสภาพปัญหา การน้อมนำพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติ ผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งการขยายผลสำเร็จในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ ยังนำเสนอผลงานวิชาการที่ได้ดำเนินการโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา ทดลอง ที่เป็นเรื่องเด่นๆ ของแต่ละแห่ง ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ที่ได้ศึกษามาให้แพร่หลายและนำไปสู่การพัฒนาตามแนวพระราชดำริที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

คู่มือการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฉบับสมบูรณ์)

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คู่มือการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละด้าน และเป็นบรรทัดฐานในการวัดระดับการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานสนองพระราชดำริที่ปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วางแผนการติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกโครงการฯ ตลอดทั้งนักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัดพระราม 9  ที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นวัดตัวอย่างของชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะต่างจากวัดอื่นๆ ทั้งด้านโครงสร้างคือ เป็นวัดขนาดเล็กในชุมชนเมืองที่ใช้งบประมาณประหยัด เรียบง่าย เน้นประโยชน์ใช้สอยสูงสุด และบทบาทหน้าที่ในการเป็นศูนย์รวมแห่งความร่วมใจในการพัฒนาชุมชนเหมือนเช่นประเพณีไทยโบราณที่มีบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) อยู่ร่วมกันและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตลอดมา

The Development and Promotion of the Utilization of the Vetiver Grass in Thailand

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นำเสนอข้อมูลพื้นฐาน ประโยชน์ และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝกซึ่งเป็นกำแพงธรรมชาติจากการใช้เทคโนโลยีธรรมชาติอย่างง่ายๆ ที่ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินและเก็บความชุ่มชื้นไว้ในดิน นับเป็นพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยแท้ที่ได้พระราชทานพระราชดำริในการนำหญ้าแฝกมาช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำให้แก่เกษตรกรไทย

เที่ยวตามพ่อในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือที่นำเสนอสถานที่ต่างๆ ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง เชียงใหม่ และเชียงราย เพื่อเป็นสถานที่ตัวอย่างในการท่องเที่ยวในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แบบเรียบง่าย และสามารถจะเดินทางด้วยตนเองได้ไม่ยากนัก เพื่อสื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงความสวยงามและผลสำเร็จที่เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มาจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในแง่มุมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนา ที่หากผู้คนได้เดินทางผ่านไปจะได้เห็นถึงความสวยงามที่น่าประทับใจ

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : รากฐานความมั่นคงของมนุษย์

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือเล่มหนึ่งในชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานพระราชดำริและการช่วยเหลือด้านการสาธารณสุข ด้านการศึกษา ทุนพระราชทาน และการศึกษานอกระบบ ด้วยทรงเห็นความสำคัญว่าทุกสิ่งดังกล่าวข้างต้นเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตและความมั่นคงในการดำรงชีพของประชาชนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน