โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เอกสารเผยแพร่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับแนวเศรษฐกิจพอเพียง

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้ง 6 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยให้ข้อมูลด้านประวัติและโครงการ/กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการซึ่งล้วนมาจากแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นปรัชญาที่ช่วยผลักดันให้ประชาชนทุกอาชีพและทุกระดับชั้น โดยเฉพาะเกษตรกรในชนบทสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กล่าวถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้ง 6 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่รวมสรรพวิชาในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรมอันเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาในแต่ละพื้นที่ รวมถึงผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแต่ละแห่ง

จอมปราชญ์แห่งดิน

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือกล่าวถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นปราชญ์แห่งดินโดยแท้จริงจากการที่ได้พระราชดำริเกี่ยวกับการจัดการดิน หรือการพัฒนาดิน ซึ่งตั้งอยู่บนหลักการของปฐพีศาสตร์เพื่อแก้ไขคุณสมบัติของดินชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดินขาดแร่ธาตุสารอาหาร ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ให้พลิกฟื้นกลับมาอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับทำการเกษตรได้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแกล้งดิน การทฤษฎีใหม่ การปลูกหญ้าแฝก ซึ่งล้วนเป็นวิธีการทางธรรมชาติที่สร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : ความมั่นคงของมนุษย์

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วารสารที่นำเสนอหลักการ แนวคิด และผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งการพัฒนาศักยภาพคน และการพัฒนาสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการพัฒนาคน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงของชาติได้ในที่สุด

คู่มือการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อทดแทนน้ำมันดีเซลสำหรับเกษตรกร

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือประมวลความรู้ด้านรูปแบบและวิธีการที่เหมะสมในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลสำหรับเกษตรกรเพื่อใช้ในครัวเรือนและชุมชน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานทดแทนจากผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นการพัฒนาประเทศตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ควรค่าแก่การปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง

หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 เพื่อนำเสนอพระราชกรณียกิจทั้งหลายทั้งปวงที่ทรงทำด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิริยอุตสาหะเคียงคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้วยการฟื้นฟูป่าและบริการจัดการให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัย และอื่นๆ ซึ่งล้วนแต่ก่อเกิดคุณูปการกับประชาชนบนผืนแผ่นดินไทยอย่างมากมายสุดจะพรรณนา

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา ฉบับการ์ตูน

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือเล่มหนึ่งในชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา นำเสนอในรูปแบบการ์ตูนที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยให้ชาวไทยได้พ้นจากความทุกข์เข็ญได้อย่างยั่งยืน 

หนังสือมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัดพระราม ๙  ที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นวัดตัวอย่างของชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะต่างจากวัดอื่นๆ ทั้งด้านโครงสร้างคือ เป็นวัดขนาดเล็กในชุมชนเมืองที่ใช้งบประมาณประหยัด เรียบง่าย เน้นประโยชน์ใช้สอยสูงสุด และบทบาทหน้าที่ในการเป็นศูนย์รวมแห่งความร่วมใจในการพัฒนาชุมชนเหมือนเช่นประเพณีไทยโบราณที่มีบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) อยู่ร่วมกันและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตลอดมา

กล่าวถึงโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถในศาสตร์ต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น โครงการเกี่ยวกับดิน น้ำ ป่า และวิศวกรรม ซึ่งมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบทเพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ

กล่าวถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในทุกภูมิภาค รวม 6 แห่ง เพื่อเป็นศูนย์รวมของการศึกษาค้นคว้าในด้านการพัฒนาแขนงต่างๆ เฉพาะท้องถิ่น และเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุกด้านได้มาร่วมกันเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรในการทำการเกษตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เป็น "ตัวอย่างของความสำเร็จ" ที่ช่วยเผยแพร่ความรู้การทำการเกษตรอย่างมีหลักวิชา ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ไปสู่เกษตรกรด้วยวิธีการที่เข้าใจได้ง่ายและนำไปปฏิบัติได้