โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันนี้ชาวบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี มีน้ำใช้อย่างเพียงพอจากท่อน้ำที่ต่อจากอ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรใหม่ๆ และมีกิจกรรมทางการเกษตรที่ชาวบ้านร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เมื่อโครงการปิดทองหลังพระฯ โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ชาวบ้านร่วมกันคิดหาทางออกจากปัญหาที่ประสบด้วยการมอบองค์ความรู้ เป็นที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาและด้วยการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
 
 
ก่อนหน้าปี 2555 ชาวปะกากะญอนับพันชีวิตในหมู่บ้านโป่งลึกและบางกลอย ณ ใจกลางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ต้องดำรงชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก ขาดแคลนปัจจัย 4 ทั้งที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค แต่ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายโดยมีสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เป็นผู้ประสานความร่วมมือ จัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริโดยอาศัยความร่วมมือของชาวบ้านในพื้นที่ ได้ช่วยพลิกฟื้นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวปะกากะญอให้กลับดีขึ้นได้ในระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี

โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การอนุรักษ์ผสานการพัฒนาทรัพยากรน้ำ
 
 “หนองเลิงเปือย” เป็นแหล่งน้ำคัญที่คอยหล่อเลี้ยงผลผลิตทางการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ แต่ต่อมาต้องประสบปัญหาน้ำตื้นเขินในฤดูแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากในฤดูฝนทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ประสบความเดือดร้อนวนเวียนอยู่นานหลายปี มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ จึงเป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งหมด ทำให้โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรม ในปี 2556 และจากนี้ไปอีกไม่นานจะได้เห็นผลสัมฤทธิ์จากความร่วมมือของหน่วยงานสำคัญ และจะเกิดเป็นต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริที่เป็นหลักชัยแห่งการพัฒนาของประเทศต่อไป

แก่งกระจาน ความงามอันบริสุทธิ์ของผืนป่าตะวันตก

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การอนุรักษ์ผสานการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ชาวกะหร่างในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนับพันคน ดํารงชีพอยู่อย่างยากลําบากเพราะไม่ใช่แค่เพียงสถานะการเป็นผู้บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเท่านั้น ในแต่ละวันพวกเขายังต้องใช้ชีวิตอย่างอดอยากขาดแคลน เพราะหมู่บ้านอยู่สูงเกินกว่าจะนําน้ำจากแม่น้ำเพชรขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ จึงเป็นคนกลางประสานงานทุกภาคส่วนเพื่อจัดทําแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของชาวบ้าน โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่าตะวันตก และจะเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อย ปัญหาความมั่นคง และส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
 

การจัดการแก้มลิงตามพระราชดำริ ส่วนที่ 2

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การอนุรักษ์ผสานการพัฒนาทรัพยากรน้ำ

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การพระราชทานโครงการแก้มลิง ความเป็นมาและประโยชน์ของโครงการแก้มลิงตามพระราชดำริ 4 แห่ง ซึ่งเป็นดั่งต้น แบบการบริหารจัดการแก้มลิงทั้งในพื้นที่ชายฝั่งทะเล และในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำความรู้และความเข้าใจของผู้ทรงคุณวุฒิและนัก วิชาการเกี่ยวกับแก้มลิง การประยุกต์ใช้วิธีการบริหารจัดการแก้มลิงในสภาพพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ทั้งบริเวณต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และบริเวณชายทะเล และบทสรุปสำหรับผู้ที่สนใจนำการบริหารจัดการแก้มลิงไปประยุกต์ใช้ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาปัญหาอุทกภัย ตลอดจนร่วมกันบริหารจัดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อนำพาประเทศชาติเจริญก้าวหน้าสู่ความยั่งยืนสืบไป

 

การจัดการแก้มลิงตามพระราชดำริ ส่วนที่ 1

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การอนุรักษ์ผสานการพัฒนาทรัพยากรน้ำ

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การพระราชทานโครงการแก้มลิง ความเป็นมาและประโยชน์ของโครงการแก้มลิงตามพระราชดำริ 4 แห่ง ซึ่งเป็นดั่งต้นแบบการบริหารจัดการแก้มลิงทั้งในพื้นที่ชายฝั่งทะเล และในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำความรู้และความเข้าใจของผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการเกี่ยวกับแก้มลิง การประยุกต์ใช้วิธีการบริหารจัดการแก้มลิงในสภาพพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ทั้งบริเวณต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และบริเวณชายทะเล และบทสรุปสำหรับผู้ที่สนใจนำการบริหารจัดการแก้มลิงไปประยุกต์ใช้ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาปัญหาอุทกภัย ตลอดจนร่วมกันบริหารจัดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อนำพาประเทศชาติเจริญก้าวหน้าสู่ความยั่งยืนสืบไป

 

นำเสนอที่มาและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียง เหนือ โดยเน้นการปรับปรุงบำรุงดิน การเร่งรัดพัฒนาป่าไม้โดยอาศัยระบบชลประทานและการปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร โดยเป็นหนึ่งใน 6 แห่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

นำเสนอที่มาและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยดินพรุที่มีอยู่อย่างกว้างขวางในภาคใต้ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมให้ได้มากที่สุด โดยเป็นหนึ่งใน 6 แห่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

กล่าวถึงประวัติ ความสำคัญ และภารกิจอย่างย่อของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 ศูนย์ทั่วภูมิภาค ซึ่งทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เป็นศูนย์ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย วิธีการแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรม ที่ช่วยเผยแพร่ความรู้การทำการเกษตรอย่างมีหลักวิชา ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ไปสู่เกษตรกรด้วยวิธีการที่เข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติที่เป็นจริงได้

นำเสนอที่มาและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการศึกษาและค้นคว้าเพื่อพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านประมงชายฝั่ง เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิต ซึ่งจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้ โดยเป็นหนึ่งใน 6 แห่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน