โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

When ‘Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development' was agreed at the 70th Session of the United Nations General Assembly in September 2015, there was widespread agreement on the fact that the international community’s progress towards a sustainable future should be a matter of utmost importance for all inhabitants of this planet, but particularly for younger generations.

70 เส้นทางตามรอยพระบาท

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

“ไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินไทย ที่พระองค์เสด็จไปไม่ถึง” หนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่คัดเลือกมาทั้งสิ้น 70 โครงการจากกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ โดยเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่คนไทยควรไปเห็น ศึกษา และสัมผัสถึงพระอัจฉริยภาพและความทุ่มเททรงงานหนักของพระองค์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทยตลอดการครองราช 70 ปี

หนังสือรวบรวมตัวอย่างหรือต้นแบบการทำงานของมูลนิธิสืบ นาคะเสถียรในผืนป่าตะวันตกซึ่งเป็นพื้นที่คุ้มครองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เกิดจากความมุ่งหวังให้เกิดความรู้ความเข้าใจและให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการส่งเสริมให้ “คนกับป่า” อยู่ร่วมกันโดยไม่เบียดเบียนผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

เลี้ยงให้รุ่ง (How Children Succeed) : ปฏิวัติการเรียนรู้ผ่านการสร้างลักษณะนิสัยสู่ความสำเร็จ

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การพัฒนาคน

หนังสือชี้แนวทางเลี้ยงลูกและแนวทางจัดการศึกษาแก่เด็ก เพื่อให้เด็กเติบโตเต็มศักยภาพ ภายใต้ผลการวิจัยที่ชี้ว่าทั้งความฉลาด (ไอคิว) หรือคุณสมบัติด้านปัญญา (cognitive capacity) และลักษณะนิสัย (non-cognitive capacity) เป็นสิ่งที่ฝึกได้ และความสำเร็จในชีวิตคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความฉลาดเท่านั้น แต่ยังขึ้นกับลักษณะนิสัยด้วย 

สอนเด็กให้เป็นคนดี

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การพัฒนาคน

พ่อแม่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เป็น “ครูฝึก”ช่วยประคับประคองลูกของตนให้ผ่านขั้นตอนพัฒนาการของชีวิต การวางพื้นฐานความคิด ทักษะทางอารมณ์ ทักษะสังคม และพัฒนาความเป็นคนดี ที่จะต้องเข้าใจขั้นตอนของพัฒนาการเด็ก จากชีวิตที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นโดยสิ้นเชิง (Dependent) ไปสู่ชีวิตที่พึ่งตนเองได้ (Independent) และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ คือสู่ชีวิตของผู้ใหญ่ที่เป็นคนดี โดยมีคุณลักษณะสำคัญ 8 ประการ

สตรอว์เบอร์รี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระมหากรุณาธิคุณและประวัติที่มาของสตรอว์เบอร์รีจากอดีตถึงปัจจุบันการปลูกและส่วนประกอบของสตรอว์เบอร์รีการพัฒนาของสตรอว์เบอร์รีไทยโรงงานหลวงที่มีบทบาทช่วยเหลือเกษตรกรยากไร้ และปิดท้ายด้วยเกร็ดน่ารู้ในการรับประทาน รวมถึงแนะนำเมนูคาวหวานที่ปรุงจากผลสตรอว์เบอร์รีด้วยการบอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวอักษรเกี่ยวกับสตรอว์เบอร์รีที่หลากหลายแง่มุม ผ่านภาพประกอบที่สวยงามจะนำพาให้เกษตรกร นักศึกษา และผู้สนใจท่องเที่ยวเข้าไปในสวนอักษรแห่ง "สตรอว์เบอร์รีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"อันน่ารื่นรมย์และเสริมสร้างความรู้ไปพร้อมๆ กัน

มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ปวงประชาราษฎรมาเนิ่นนาน โดยทรงถือว่าความสําเร็จในการทําหน้าที่เป็นบําเหน็จรางวัลอันสมบูรณ์แล้ว ไม่จําเป็นต้องประกาศการกระทํานั้นให้เป็นที่เปิดเผย มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ จึงได้ดำเนินรอยตามพระราชปณิธานของพระองค์และได้นำหลักการทรงงานทั้ง 23 ข้อของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มุ่งสู่ 1 เป้าหมายคือประโยชน์สุขของประชาชน มาเป็นหลักปฏิบัติงานของมูลนิธิเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับสังคมไทย
 

The Royal Initiative Discovery Foundation

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Majesty treated differently by his royal duties to relieving the suffering of the people for a long time. By despising success to act as a bonus reward completed. There is no need to declare the action that is to be revealed. The Royal Initiative Discovery Foundation has followed his vision, and brings the entire 23 verses of the King toward one goal is the benefit of the public.  Primarily the work of the Foundation to create a sustainable development of Thailand.

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตั้งแต่ปี 2498 เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้ชื่อว่าแห้งแล้งและยากจนที่สุด จึงเป็นที่มาของโครงการพระราชดําริเพื่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรในภาคอีสาน ซึ่งเกิดขึ้นตามความจําเป็นและเหมาะสมมากมายหลายโครงการ กระจายตัวอยู่ในทุกจังหวัด เพื่อให้ชาวอีสานมีน้ำกิน น้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร แม่บ้านที่แต่เดิมผลิตของกินของใช้จากภูมิปัญญาเดิมก็ได้รับการพัฒนาฝีมือจนสามารถผลิตเพื่อจําหน่ายในโครงการศิลปาชีพ ซึ่งช่วยเพิ่มพูนให้มีรายได้พิเศษมากขึ้น
 

ปิดทองหลังพระ ณ แก่นมะกรูด

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตําบลแก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี คือตำบลต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ โดยมีเป้าหมายให้ราษฎรในพื้นที่ได้ร่วมวางแผนและร่วมลงมือทําเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี ส่งเสริมด้านเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ส่งเสริมให้ปลูกป่าตามแนวพระราชดําริ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อให้ชาวบ้านช่วยกันปกป้องดูแลรักษาผืนป่าร่วมกันเพราะเป็นแหล่งรายได้ที่จะทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมั่นคงในระยะยาว เป็นการเกื้อกูลระหว่างคนกับป่าอย่างแท้จริง