โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

This book presents authre's current understanding of judgment and decision making, which has been shaped by psychological discoveries of recent decades.

Influencer is a motivational non-­‐fiction book that provides the foundations for individuals to change lives. The book uses a multi-­‐step approach that claims, if used effectively, it can help people influence anything from their own eating habits to eradicating diseases in developing countries.

รายงานประจำปี 2559

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผลการดำเนินงานของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ประจำปี 2559

The Global Youth Development Index and Report 2016 was prepared by a Commonwealth Secretariat Youth Division research team led by Abhik Sen, who was also co-editor along with Rafiullah Kakar, the lead researcher for the project. Layne Robinson and Sushil Ram played a leading role in the development of the Youth Development Index (YDI) and the National YDI Toolkit.

70 เส้นทางตามรอยพระบาท

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

“ไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินไทย ที่พระองค์เสด็จไปไม่ถึง” หนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่คัดเลือกมาทั้งสิ้น 70 โครงการจากกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ โดยเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่คนไทยควรไปเห็น ศึกษา และสัมผัสถึงพระอัจฉริยภาพและความทุ่มเททรงงานหนักของพระองค์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทยตลอดการครองราช 70 ปี

หนังสือรวบรวมตัวอย่างหรือต้นแบบการทำงานของมูลนิธิสืบ นาคะเสถียรในผืนป่าตะวันตกซึ่งเป็นพื้นที่คุ้มครองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เกิดจากความมุ่งหวังให้เกิดความรู้ความเข้าใจและให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการส่งเสริมให้ “คนกับป่า” อยู่ร่วมกันโดยไม่เบียดเบียนผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

เลี้ยงให้รุ่ง (How Children Succeed) : ปฏิวัติการเรียนรู้ผ่านการสร้างลักษณะนิสัยสู่ความสำเร็จ

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การพัฒนาคน

หนังสือชี้แนวทางเลี้ยงลูกและแนวทางจัดการศึกษาแก่เด็ก เพื่อให้เด็กเติบโตเต็มศักยภาพ ภายใต้ผลการวิจัยที่ชี้ว่าทั้งความฉลาด (ไอคิว) หรือคุณสมบัติด้านปัญญา (cognitive capacity) และลักษณะนิสัย (non-cognitive capacity) เป็นสิ่งที่ฝึกได้ และความสำเร็จในชีวิตคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความฉลาดเท่านั้น แต่ยังขึ้นกับลักษณะนิสัยด้วย 

สอนเด็กให้เป็นคนดี

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การพัฒนาคน

พ่อแม่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เป็น “ครูฝึก”ช่วยประคับประคองลูกของตนให้ผ่านขั้นตอนพัฒนาการของชีวิต การวางพื้นฐานความคิด ทักษะทางอารมณ์ ทักษะสังคม และพัฒนาความเป็นคนดี ที่จะต้องเข้าใจขั้นตอนของพัฒนาการเด็ก จากชีวิตที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นโดยสิ้นเชิง (Dependent) ไปสู่ชีวิตที่พึ่งตนเองได้ (Independent) และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ คือสู่ชีวิตของผู้ใหญ่ที่เป็นคนดี โดยมีคุณลักษณะสำคัญ 8 ประการ