โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ชีวิตเสี่ยงๆ : ชีวิตของหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี บนดิน บนทะเล บนดอย

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 "ชีวิตเสี่ยง ๆ" คือเรื่องราวชีวิต ประสบการณ์ของ "หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี" ซึ่งเมื่อเขียนหนังสือท่านใช้นามแฝงว่า "ภ. ณ ประมวลมารค"  ในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้ทรงโปรดเรียกใช้ท่านภี ได้ถวายงานใกล้ชิดพระองค์นับตั้งแต่โครงการพระราชดำริห้วยทราย ตราบกระทั่งโครงการหลวงที่ดอยอ่างขางถือกำเนิดขึ้น "ท่านภีศเดช" ทรงงานใกล้ชิดกับในหลวงมาโดยตลอด ในหลวงทรงวางพระราชหฤทัยให้เป็นประธานมูลนิธิโครงการหลวง มาจนถึงทุกวันนี้ อีกทั้งท่านภีศเดช ผู้นี้ทรงเป็นเสมือนพระพี่เลี้ยง พระสหาย ในครั้งที่ในหลวงทรงเล่นกีฬาและต่อเรือใบดังนั้น "ชีวิตเสี่ยง ๆ เล่มนี้ จึงมิเพียงเป็นประวัติชีวิตและงานของท่านภีศเดชเท่านั้น แต่ยังมีแง่มุม เกร็ด เรื่องเล่าที่เกี่ยวกับในหลวง ที่ท่านภีศเดช ได้เล่าเอาไว้"

รายงานนี้ได้ระบุความท้าทายและโอกาสที่ประเทศไทยกำลังเผชิญเพื่อช่วยแนะนำนโยบายการพัฒนาในอนาคตเพื่อให้เกิดการเติบโตที่เข้มแข็ง กระจายความมั่งคั่ง และยั่งยืน

Bangkok Dialogue on the Rule of Law

“Investing in the Rule of Law, Justice and Security for the Post 2015 Development Agenda”

พระบารมีองค์ภูมินทร์ ปิ่นสยาม

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เนื้อหาประกอบด้วยพระราชประวัติ
พระอัจฉริยภาพ และบทความพิเศษที่เขียนโดยบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เคยได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณ สนองพระราชดำริในโครงการต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วในพื้นที่ต่างๆ ทั่วภาคเหนือ
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่แนวพระราชดำริอันทรงคุณค่า เป็นทั้งแนวทางในการทำงานและ
แนวคิดในการดำเนินชีวิต อันจะนำประโยชน์สุขมาสู่ตัวผู้ปฏิบัติ ดังที่ได้เกิดขึ้นแล้วแก่ประชาชน
จำนวนมากทั่วภาคเหนือภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

World Development Report 2017 : Governance and the Law

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การพัฒนาคน

Ultimately, confronting the challenges faced by today’s developing countries requires rethinking the process by which state and nonstate actors interact to design and implement policies, or what this Report calls governance.

"หนังสือทรงอ่าน ส่วนหนึ่งของแรงบันดาลพระราชหฤทัยกำเนิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แบ่งออกเป็น 4 ภาค ครอบคลุมแนวคิดที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือวัตถุดิบ การเลือกใช้เทคโนโลยี ขนาดและการบริหารจัดการองค์กรที่เหมาะสม เพียงพอที่จะทำให้บุคลากรสามารถทำงานอย่างมีความสุข และองค์กรมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  รวมทั้งได้มีการเปรียบเทียบระบบเศรษฐกิจในประเทศที่พัฒนาแล้วกับในหมู่บ้านที่อัตคัด พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมตามเหตุและผล 

This book presents authre's current understanding of judgment and decision making, which has been shaped by psychological discoveries of recent decades.

Influencer is a motivational non-­‐fiction book that provides the foundations for individuals to change lives. The book uses a multi-­‐step approach that claims, if used effectively, it can help people influence anything from their own eating habits to eradicating diseases in developing countries.

รายงานประจำปี 2559

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผลการดำเนินงานของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ประจำปี 2559

The Global Youth Development Index and Report 2016 was prepared by a Commonwealth Secretariat Youth Division research team led by Abhik Sen, who was also co-editor along with Rafiullah Kakar, the lead researcher for the project. Layne Robinson and Sushil Ram played a leading role in the development of the Youth Development Index (YDI) and the National YDI Toolkit.