โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่รวบรวมสรรพวิชาในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย วิธีการแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรม ประกอบด้วย 6 ศูนย์ทั่วภูมิภาค แต่ละศูนย์ ล้วนมีลักษณะปัญหาเฉพาะแตกต่างกันไป ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาของแต่ละแห่งไว้อย่างชัดเจน

พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รวมเรื่องราวของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้กำเนิดขึ้นตามแนวพระราชดำริมากกว่า 3,000 โครงการ/กิจกรรม ทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งมีพระราชดำริให้จัดตั้ง "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศจำนวน 6 แห่ง

ประวัติศาสตร์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั่วทุกภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง รวมทั้งศูนย์สาขาต่างๆ ซึ่งเป็น "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต"  และ "ต้นแบบ" ซึ่งเกษตรกรและผู้สนใจจะนำไปเป็นแนวทางดำเนินการได้ เป็นประวัติศาสตร์และอุบัติการณ์อันทรงคุณค่าเพื่อถวายเป็นสักการะใต้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงคิดค้นและทรงเป็นผู้ริเริ่มให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประมวลผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติการฝนหลวง ตามพระบรมราโชบาย 2542-2545

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การอนุรักษ์ผสานการพัฒนาทรัพยากรน้ำ

ผลการปฏิบัติการฝนหลวงช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนตามพระบรมราโชบาย ในช่วงปี 2542-2545 รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

แนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนา : การสัมมนาเฉลิมพระเกียรติ วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2540 ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การบรรยายและอภิปรายแนวพระราชดำริพระราชนิพนธ์ เรื่อง "พระมหาชนก" และ เรื่อง "ทฤษฎีใหม่" รวมถึงบทวีดิทัศน์ เรื่อง กำเนิด NIDA พระมหาชนก และทฤษฎีใหม่ : ทฤษฎีพระราชทานเพื่อการพัฒนาชีวิตของเกษตรกรไทย

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บันทึกหลักฐานและข้อเท็จจริงของงานและโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเชิงวิเคราะห์โดยการอธิบาย และชี้ให้เห็นหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการดำเนินงานในโครงการนั้นๆ

ดิน น้ำ ลม ไฟ สมดุลสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นำเสนอแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการฟื้นฟูพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการจัดการปัญหาทรัพยากรดิน การรณรงค์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก การบริหารจัดการนํ้า ทั้งนํ้าท่วม นํ้าแล้ง นํ้าเสีย การลดภาวะโลกร้อน โครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่า การแสวงหาทางเลือกด้วยพลังงานทดแทน ซึ่งล้วนแต่เป็นพระราชดำริที่พระราชทานวิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อประชาชน รวมไปถึงประเทศชาติ รวมทั้งสภาวะแวดล้อมของโลกอย่างอเนกอนันต์

เครื่องกลเติมอากาศ แบบอัดอากาศและดูดน้ำ RX-5C

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การอนุรักษ์ผสานการพัฒนาทรัพยากรน้ำ

ที่มาของเครื่องกลเติมอากาศ แบบอัดอากาศและดูดน้ำ มีต้นกำเนิดตั้งแต่ พ.ศ. 2533 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริให้มีการจัดสร้างเครื่องกลเติมอากาศแบบ RX-5 โดยพระราชทานภาพลายฝีพระหัตถ์เครื่องกลเติมอากาศทางโทรสาร ให้กรมชลประทานจัดสร้าง และได้มีการพัฒนาเรื่อยมา จนสำเร็จเป็นเครื่องกลเติมกาศ RX-5C ในปี 2542

กังหันน้ำชัยพัฒนา เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย = Chaipattana Low Speed Surface Aerator, Model RX-2

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การอนุรักษ์ผสานการพัฒนาทรัพยากรน้ำ

นำเสนอที่มาของกังหันน้ำชัยพัฒนา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริให้ศึกษาวิจัยและพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย รวมทั้งให้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ หลักการทำงาน  สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย และรางวัลเทิดพระเกียรติที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย

กษัตริย์นักพัฒนา

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รวมพระราชกรณียกิจ และแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความเป็นมา ลักษณะโครงการ และขั้นตอนการทำงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์และส่งผลสำเร็จสู่ประชาชนให้มีชีวิตที่เป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน