โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือที่มุ่งสะท้อนผลสัมฤทธิ์แห่งการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทย ที่เกิดขึ้นภายใต้หลักการพัฒนาที่มองทุกอย่างเป็นพลวัตที่ทุกมิติล้วนเชื่อมต่อกัน เป็นการพัฒนาแบบองค์รวมที่ได้ปรากฏผลสัมฤทธิ์ออกมาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอันเอื้อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาพสกนิกรชาวไทยและนานาอารยประเทศ

หนังสือรวบรวมพระราชกรณียกิจและพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร และพื้นที่ที่ราษฎรมีความเดือดร้อนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้สาธารณชนได้ประจักษ์ถึงน้ำพระราชหฤทัย พระเมตตา ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยจนก่อเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริต่างๆ ในหลากหลายด้าน เช่น เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข คุณภาพชีวิต การพัฒนาแหล่งน้ำ การขนส่งและจราจร อันส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หนังสือชุดสำหรับเยาวชน : หนังสือสื่อประสมเฉลิมพระเกียรติ เล่มที่ 5 ตอน เมฆน้อยของพระราชา

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือสื่อประสมสำหรับเยาวชนที่บอกกล่าวถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานโครงการพระราชดำริ ‘ฝนหลวง’ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องประสบปัญหาความแห้งแล้ง หรือขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการทำเกษตร ด้วยความศรัทธาและความรักในพระองค์ท่านก่อเกิดแรงบันดาลใจปรากฏเป็นผลงานหนังสือ ‘เมฆน้อยพระราชา’

๔,๓๕๐ การทรงงานเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือรวบรวมผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 4,350 โครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านคมนาคมสื่อสาร ด้านสวัสดิการสังคม ด้านสาธารณสุข และด้านอื่นๆ ที่ได้สร้างประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นกับประชาชนในภูมิภาคต่างๆ และนำเสนอแนวพระราชดำริ และหลักการทรงงาน ซึ่งสามารถน้อมนำไปปฏิบัติและเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทอันจะเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ผลสัมฤทธิ์การสร้างองค์ความรู้สู่การขยายผลโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คู่มือเพื่อสร้างความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งได้ดำเนินงานโดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆ มาใช้เป็นกรอบแนวคิด เป็นตัวแบบ ตลอดจนนำความรู้ที่สำเร็จแล้วจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่นๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของพื้นที่ จนเกิดสัมฤทธิผลในหลายด้าน เช่น การปรับปรุงนากุ้งร้างเป็นป่าจาก การปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง 

สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนา เพื่อปวงประชาสุขศานต์

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > พระบรมวงศานุวงศ์กับการทรงงานสนองแนวพระราชดำริ

หนังสือนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักการทรงงาน แนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจในการพัฒนาประเทศของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงนำพาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และการน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตได้ด้วยความพอเพียงและมีความสุขอย่างยั่งยืน

สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือประมวลและสังเคราะห์หลักการทรงงานและแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล ย้อนไปเมื่อ 67 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ ก่อนที่จะมีผู้ใดคิดถึงและบัญญัติคำว่า “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” หรือ “Sustainable Development” แต่พระองค์ได้ทรงเริ่มต้นวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ประเทศไทยแล้ว โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงร่วมสืบสานพระราชปณิธานอย่างมุ่งมั่น

กษัตริย์นักพัฒนา

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รวมพระราชกรณียกิจ และแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความเป็นมา ลักษณะโครงการ และขั้นตอนการทำงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์และส่งผลสำเร็จสู่ประชาชนให้มีชีวิตที่เป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติ

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การอนุรักษ์ผสานการพัฒนาทรัพยากรน้ำ

ที่มาและความสำคัญของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ โครงสร้างและองค์ประกอบ ที่ตั้งและพื้นที่รับผิดชอบ ระบบงาน แผนงาน ประมวลกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว ตลอดจนสิ่งที่ได้รับจากการพัฒนาหลังจากการปรับปรุงศูนย์ฯ

ประมวลพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ “84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยรวบรวมพระราชดำริในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ตั้งแต่ปี 2522 ถึงปี 2540  จนกระทั่งเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 4,741 โครงการ ในปัจจุบัน ปี 2561