โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนา เพื่อปวงประชาสุขศานต์

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > พระบรมวงศานุวงศ์กับการทรงงานสนองแนวพระราชดำริ

หนังสือนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักการทรงงาน แนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจในการพัฒนาประเทศของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงนำพาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และการน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตได้ด้วยความพอเพียงและมีความสุขอย่างยั่งยืน

สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือประมวลและสังเคราะห์หลักการทรงงานและแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล ย้อนไปเมื่อ 67 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ ก่อนที่จะมีผู้ใดคิดถึงและบัญญัติคำว่า “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” หรือ “Sustainable Development” แต่พระองค์ได้ทรงเริ่มต้นวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ประเทศไทยแล้ว โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงร่วมสืบสานพระราชปณิธานอย่างมุ่งมั่น

กษัตริย์นักพัฒนา

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รวมพระราชกรณียกิจ และแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความเป็นมา ลักษณะโครงการ และขั้นตอนการทำงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์และส่งผลสำเร็จสู่ประชาชนให้มีชีวิตที่เป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติ

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การอนุรักษ์ผสานการพัฒนาทรัพยากรน้ำ

ที่มาและความสำคัญของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ โครงสร้างและองค์ประกอบ ที่ตั้งและพื้นที่รับผิดชอบ ระบบงาน แผนงาน ประมวลกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว ตลอดจนสิ่งที่ได้รับจากการพัฒนาหลังจากการปรับปรุงศูนย์ฯ

ประมวลพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ “84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยรวบรวมพระราชดำริในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ตั้งแต่ปี 2525 ถึงปี 2540 จนกระทั่งเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,100 โครงการ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่รวบรวมสรรพวิชาในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย วิธีการแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรม ประกอบด้วย 6 ศูนย์ทั่วภูมิภาค แต่ละศูนย์ ล้วนมีลักษณะปัญหาเฉพาะแตกต่างกันไป ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาของแต่ละแห่งไว้อย่างชัดเจน

พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รวมเรื่องราวของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้กำเนิดขึ้นตามแนวพระราชดำริมากกว่า 3,000 โครงการ/กิจกรรม ทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งมีพระราชดำริให้จัดตั้ง "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศจำนวน 6 แห่ง

ประวัติศาสตร์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั่วทุกภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง รวมทั้งศูนย์สาขาต่างๆ ซึ่งเป็น "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต"  และ "ต้นแบบ" ซึ่งเกษตรกรและผู้สนใจจะนำไปเป็นแนวทางดำเนินการได้ เป็นประวัติศาสตร์และอุบัติการณ์อันทรงคุณค่าเพื่อถวายเป็นสักการะใต้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงคิดค้นและทรงเป็นผู้ริเริ่มให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประมวลผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติการฝนหลวง ตามพระบรมราโชบาย 2542-2545

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การอนุรักษ์ผสานการพัฒนาทรัพยากรน้ำ

ผลการปฏิบัติการฝนหลวงช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนตามพระบรมราโชบาย ในช่วงปี 2542-2545 รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

แนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนา : การสัมมนาเฉลิมพระเกียรติ วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2540 ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การบรรยายและอภิปรายแนวพระราชดำริพระราชนิพนธ์ เรื่อง "พระมหาชนก" และ เรื่อง "ทฤษฎีใหม่" รวมถึงบทวีดิทัศน์ เรื่อง กำเนิด NIDA พระมหาชนก และทฤษฎีใหม่ : ทฤษฎีพระราชทานเพื่อการพัฒนาชีวิตของเกษตรกรไทย