โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : รักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือเล่มหนึ่งในชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานพระราชดำริการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เช่น ปลูกป่าในใจคน  การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกป่าทดแทน การปลูกป่าต้นน้ำ ซึ่งล้วนเป็นแนวทางที่เรียบง่าย ประหยัด มีความสอดคล้องและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความสอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ อีกทั้งสามารถอ้างอิงตามหลักวิชาการได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือ ไม่มากหรือน้อยเกินไป เกื้อกูลกันและให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง และจะไม่เกิดผลกระทบในภายภาคหน้า

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือเล่มหนึ่งในชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ในการศึกษา ทดลอง ทดสอบ และแสวงหาแนวทางวิธีการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ผลการศึกษาที่สำเร็จได้แสดงไว้ในรูปแบบ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” ซึ่งเกษตรกรสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้และนำความรู้และวิธีการในการประกอบอาชีพจากสภาพพื้นที่จริงกลับไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับภูมิสังคม

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : พลังงานสีเขียว

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือเล่มหนึ่งในชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชวิสัยทัศน์อันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนหรือ พลังงานสีเขียวมาใช้ในประเทศไทย โดยวิธีการนำเชื้อเพลิงอื่นๆ มาใช้ทดแทนน้ำมันซึ่งนับวันจะมีราคาสูงขึ้นและเสียงต่อการขาดแคลนในอนาคต เพื่อเป็นทางออกของประเทศไทยให้สามารถนำพืชผลทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นพลังงานสีเขียวใช้ได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : ผลสำเร็จสู่ประชาชน

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือเล่มหนึ่งในชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่รวบรวมสรรพวิชาที่ได้จากการศึกษา ทดลองวิจัย เสมือน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติของการพัฒนาที่มีชีวิต”และเป็น “ต้นแบบ” การบริหารจัดการที่เป็น “บูรณาการ” ที่นำส่วนราชการหลากหลายหน่วยงานมารวมไว้ ณ ที่แห่งเดียว ทำให้เกษตรกรในแต่ละภูมิภาคได้มีโอกาสเรียนรู้เทคนิค วิธีการแก้ปัญหาจากของจริง ณ สถานที่จริง ซึ่งได้มีการจำลองรูปแบบตามภูมิภาคนั้นๆ

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : ปราชญ์แห่งดิน

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือเล่มหนึ่งในชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นปราชญ์แห่งดินอย่างแท้จริง โดยทรงริเริ่มโครงการจัดและพัฒนาที่ดินเพื่อพลิกผืนดินที่แห้งแล้งขาดความอุดมสมบูรณ์ให้สามารถผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารได้ พร้อมทั้งทรงใช้วิธีการทดลองต่างๆ เพื่ออนุรักษ์และบำรุงรักษาดินซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิธีตามธรรมชาติที่เรียบง่ายแต่สามารถสร้างความสมดุลของธรรมชาติให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : น้ำคือชีวิต

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือเล่มหนึ่งในชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นปราชญ์แห่งนํ้าของแผ่นดินอย่างแท้จริง งานพัฒนาที่สำคัญยิ่งของพระองค์คือ งานที่เกี่ยวข้องกับนํ้า ศาสตร์ทั้งปวงที่เกี่ยวกับนํ้าไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาและจัดหาแหล่งนํ้า การเก็บกัก การระบาย การควบคุม การทำนํ้าเสียให้เป็นนํ้าดี รวมถึงการแก้ไขปัญหานํ้าท่วม ด้วยทรงตระหนักว่าน้ำคือชีวิต เพราะน้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของราษฎรทั่วประเทศ

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : ชะลอน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้น

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือเล่มหนึ่งในชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเสนอวิธีการอันเป็นเครื่องมือที่สามารถจะใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ให้ได้ผลดีโดยใช้ฝายกั้นนํ้าที่เรียกว่า “Check Dam” หรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า “ฝายต้นนํ้า” หรือ “ฝายชะลอนํ้า” หรือ “ฝายชะลอความชุ่มชื้น” เป็นเครื่องมืออันชาญฉลาดในการดูแลรักษา และฟื้นฟูสภาพป่าไม้เพื่อนำมาซึ่งความสมบูรณ์ของป่าไม้ ดิน และนํ้า ที่ชาวบ้านสามารถประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้ง่ายและไม่ซับซ้อน

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : จากน้ำเสียสู่น้ำใส

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือเล่มหนึ่งในชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นปราชญ์แห่งนํ้าของแผ่นดินอย่างแท้จริง เพราะงานพัฒนาที่สำคัญยิ่งของพระองค์คือ งานที่เกี่ยวข้องกับนํ้า โดยหนึ่งในนั้นคือ การทำนํ้าเสียให้เป็นนํ้าดี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดค้นกลวิธีในการแก้ไขปัญหานํ้าเน่าเสีย จนกระทั่งเกิดเป็นทฤษฎีการแก้ไขนํ้าเสียด้วยวิธีการต่างๆ มากมาย เช่น น้ำดีไล่น้ำเสีย กังหันน้ำชัยพัฒนา การบำบัดน้ำโดยธรรมชาติ

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : กำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือเล่มหนึ่งในชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา รวบรวมพระราชดำริเกี่ยวกับหญ้าแฝกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆ และข้อมูลพื้นฐานของกำแพงธรรมชาติซึ่งเป็นวิธีการใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายๆ ที่ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินและเก็บความชุ่มชื้นไว้ในดิน นับเป็นพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยแท้ที่ได้พระราชทานพระราชดำริในการนำหญ้าแฝกมาช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำให้แก่เกษตรกรไทย

หนังสือรวบรวมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสำเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนที่สำนักงาน กปร. รับผิดชอบการประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งแสดงอย่างประจักษ์ชัดว่าพระองค์ทรงสนองคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างงดงามไม่มีที่ติ เพราะทุกพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ ทุกพระราชดำริที่พระราชทาน ล้วนมีปลายทางอยู่ที่ความอยู่ดีกินดี ความสุข และความร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์