หลักการทรงงาน

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หมวดหมู่ : หลักการทรงงาน

หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรไม่ว่าจะเชื้อชาติใด ศาสนาใด อยู่ห่างไกลสักเพียงใด ก็มิทรงย่อท้อ เข้าไปช่วยเหลือราษฎร ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การเกษตร การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้ง ดิน น้ำ ป่าไม้ และพลังงาน หรือแม้กระทั่งการจราจร ทรงคิดค้นหาแนวทางแก้ไข ปัญหาได้อย่างแยบยล

ชุดเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ ๑ หลักการทรงงาน

หมวดหมู่ : หลักการทรงงาน

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้รวบรวม หนังสือที่สำนักงาน กปร. จัดพิมพ์แล้วมาดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมสาระสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอย่างของ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการทรงงานสานต่อ พระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงเรื่องราวการสนองพระราชดำริ ของสำนักงาน กปร. ที่ก่อเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายกว่า ๔,๐๐๐ โครงการทั่วประเทศ และ การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการประยุกต์ใช้ที่ถูกต้อง ตามคำแนะนำและข้อเสนอแนะของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ซึ่งได้ให้ข้อคิดชี้แนะ การจัดทำเนื้อหาเพื่อใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้สู่การประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาอย่างง่าย ๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างรวดเร็วจากผลสำเร็จและตัวอย่างที่ชัดเจนในทุก ๆ ด้าน และทุกมิติ

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หมวดหมู่ : หลักการทรงงาน

หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรไม่ว่าจะเชื้อชาติใด ศาสนาใด อยู่ห่างไกลสักเพียงใด ก็มิทรงย่อท้อ เข้าไปช่วยเหลือราษฎร ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การเกษตร การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้ง ดิน น้ำ ป่าไม้ และพลังงาน หรือแม้กระทั่งการจราจร ทรงคิดค้นหาแนวทางแก้ไข ปัญหาได้อย่างแยบยล

เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หมวดหมู่ : หลักการทรงงาน

1.ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 2.ระเบิดจากข้างใน 3.แก้ปัญหาที่จุดเล็ก...คือตัวอย่างใน 23 หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงยึดปฏิบัติ โดยหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมไว้เพื่อให้ประชาชนศึกษาและน้อมนำแนวทางของพระองค์ไปปฏิบัติเพื่อเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท อันเป็นแนวทางสายกลาง สอดคล้องกับสังคมไทย และปรับใช้ได้ทุกโอกาส

พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หมวดหมู่ : หลักการทรงงาน

หนังสือเผยแพร่คำบรรยายของนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขามูลนิธิชัยพัฒนา ที่ได้บรรยายในหัวข้อ “พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ให้กับผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร “การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ” (บมช. รุ่นที่ 4) เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 55 เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ประสงค์จะน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติสืบไป

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หมวดหมู่ : หลักการทรงงาน

หนังสือรวบรวมหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงยึดการดำเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับสิ่งรอบตัวและสามารถปฏิบัติได้จริง พระองค์ทรงมีความละเอียดรอบคอบและทรงค้นหาแนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์สูงสุดของประชาชนอย่างแท้จริง หลักการทรงงานทั้งหมดมีคุณค่าและควรยึดเป็นแบบอย่างในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สมควรที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลดีต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หมวดหมู่ : หลักการทรงงาน

หนังสือรวบรวมหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงยึดการดำเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับสิ่งรอบตัวและสามารถปฏิบัติได้จริง พระองค์ทรงมีความละเอียดรอบคอบและทรงค้นหาแนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์สูงสุดของประชาชนอย่างแท้จริง หลักการทรงงานทั้งหมดมีคุณค่าและควรยึดเป็นแบบอย่างในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สมควรที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลดีต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : หลักการทรงงาน

หมวดหมู่ : หลักการทรงงาน

หนังสือเล่มหนึ่งในชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา นำเสนอหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สรุปรวบยอดได้จากการปฏิบัติพระราชกรณียกิจแห่งการพัฒนานับแต่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติในปี 2489 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรทั้งแผ่นดินให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นเชื้อชาติใด ศาสนาใด หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลสักเพียงใดก็ตาม

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หมวดหมู่ : หลักการทรงงาน

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการดำเนินงานในลักษณะทางสายกลาง ที่สอดคล้องวิถีชีวิตสังคมไทย และสามารถปฏิบัติได้จริง โดยทรงเน้น "การพัฒนาคน" เป็นตัวตั้ง ยึดหลักผลประโยชน์ของปวงชน การมีส่วนร่วมตัดสินใจของประชาชน ตลอดจนภูมิสังคม การพึ่งตนเอง โดยดำเนินการอย่างบูรณาการ ที่อาศัยความเข้าใจ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และ รู้ รัก สามัคคี ของทุกฝ่าย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสภาวิจัยแห่งชาติ

หมวดหมู่ : หลักการทรงงาน

ประมวลพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นนักค้นคว้าวิจัยและประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทย