พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท

บันทึกตามรอย 84 คำพ่อสอน

หมวดหมู่ : พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท

ตามรอยพ่อ ก-ฮ : รวม 309 คำที่คนไทยควรรู้ จากพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดำริ พระราชดำรัส

หมวดหมู่ : พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท

รวบรวมพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดำริ และพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำเสนอในรูปแบบสารานุกรม โดยแยกเป็นหัวข้อเรียงตามตัวอักษรตั้งแต่ ก-ฮ ซึ่งมีทั้งหมด 309 คำ นับเป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของพระเจ้าอยู่หัวไว้อย่างครบถ้วน รอบด้าน และมีขนาดรูปเล่มพอเหมาะแก่การอ่าน เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยที่รักเทิดทูนใน "พ่อ" จะสามารถหยิบจับและเข้าถึงเรื่องราวความดีของพระองค์ได้อย่างง่าย ๆ เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้

© Copy Right by SE-EDUCATION Public Company Limited. 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://www.se-ed.com

๙๙ พระบรมราโชวาทน้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์

หมวดหมู่ : พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท

รวบรวมพระบรมราชโชวาทและพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานไว้ในวาระต่างๆ ที่ทรงดำรงสิริราชสมบัติ เพื่อมอบให้ประชาชนได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ

พระราชดำรัส พระราชทานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 : คู่มือการดำเนินชีวิตสำหรับประชาชน ปี 2541 และทฤษฎีใหม่

หมวดหมู่ : พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท

พระราชดำรัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2540 เนื้อหาใจความกล่าวถึง การแกัปัญหาน้ำท่วมด้วยโครงการแก้มลิงที่ จ.ชุมพร การค้า การบริโภค การผลิต และการขายตามแบบโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ การแก้ปัญหาดินเปรี้ยวที่ จ.นครนายก และ จ.นราธิวาส

ประมวลคำในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่พุทธศักราช 2543-2545 ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมวดหมู่ : พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท

ประมวลพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับตั้งแต่ พ.ศ. 2493-2542 ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆ อาทิ การทำงาน การบริโภค ความเจริญ ความคิด การปฏิบัติ ฯลฯ

ประมวลคำในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่พุทธศักราช 2493-2542 ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมวดหมู่ : พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท

ประมวลพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับตั้งแต่ พ.ศ. 2493-2542 ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆ อาทิ การทำงาน การประกอบอาชีพ การลงทุน การศึกษา เกษตรกรรม ทฤษฎีใหม่ เทคโนโลยี การพึ่งตนเอง ฯลฯ