การพัฒนาเพื่อความอยู่ดีกินดี

"หนังสือทรงอ่าน ส่วนหนึ่งของแรงบันดาลพระราชหฤทัยกำเนิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แบ่งออกเป็น 4 ภาค ครอบคลุมแนวคิดที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือวัตถุดิบ การเลือกใช้เทคโนโลยี ขนาดและการบริหารจัดการองค์กรที่เหมาะสม เพียงพอที่จะทำให้บุคลากรสามารถทำงานอย่างมีความสุข และองค์กรมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  รวมทั้งได้มีการเปรียบเทียบระบบเศรษฐกิจในประเทศที่พัฒนาแล้วกับในหมู่บ้านที่อัตคัด พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมตามเหตุและผล 

วันนี้ชาวบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี มีน้ำใช้อย่างเพียงพอจากท่อน้ำที่ต่อจากอ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรใหม่ๆ และมีกิจกรรมทางการเกษตรที่ชาวบ้านร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เมื่อโครงการปิดทองหลังพระฯ โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ชาวบ้านร่วมกันคิดหาทางออกจากปัญหาที่ประสบด้วยการมอบองค์ความรู้ เป็นที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาและด้วยการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
 
 
ก่อนหน้าปี 2555 ชาวปะกากะญอนับพันชีวิตในหมู่บ้านโป่งลึกและบางกลอย ณ ใจกลางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ต้องดำรงชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก ขาดแคลนปัจจัย 4 ทั้งที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค แต่ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายโดยมีสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เป็นผู้ประสานความร่วมมือ จัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริโดยอาศัยความร่วมมือของชาวบ้านในพื้นที่ ได้ช่วยพลิกฟื้นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวปะกากะญอให้กลับดีขึ้นได้ในระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี