การพัฒนาคน

โครงการพระราชดำริพระดาบส (The Phra Dabos Project)

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การพัฒนาคน

หนังสือชุด ศาสตร์พระราชา ได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดี ในการศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป

รายงานนี้ได้ระบุความท้าทายและโอกาสที่ประเทศไทยกำลังเผชิญเพื่อช่วยแนะนำนโยบายการพัฒนาในอนาคตเพื่อให้เกิดการเติบโตที่เข้มแข็ง กระจายความมั่งคั่ง และยั่งยืน

Bangkok Dialogue on the Rule of Law

“Investing in the Rule of Law, Justice and Security for the Post 2015 Development Agenda”

World Development Report 2017 : Governance and the Law

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การพัฒนาคน

Ultimately, confronting the challenges faced by today’s developing countries requires rethinking the process by which state and nonstate actors interact to design and implement policies, or what this Report calls governance.

This book presents authre's current understanding of judgment and decision making, which has been shaped by psychological discoveries of recent decades.

Influencer is a motivational non-­‐fiction book that provides the foundations for individuals to change lives. The book uses a multi-­‐step approach that claims, if used effectively, it can help people influence anything from their own eating habits to eradicating diseases in developing countries.

The Global Youth Development Index and Report 2016 was prepared by a Commonwealth Secretariat Youth Division research team led by Abhik Sen, who was also co-editor along with Rafiullah Kakar, the lead researcher for the project. Layne Robinson and Sushil Ram played a leading role in the development of the Youth Development Index (YDI) and the National YDI Toolkit.

When ‘Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development' was agreed at the 70th Session of the United Nations General Assembly in September 2015, there was widespread agreement on the fact that the international community’s progress towards a sustainable future should be a matter of utmost importance for all inhabitants of this planet, but particularly for younger generations.

เลี้ยงให้รุ่ง (How Children Succeed) : ปฏิวัติการเรียนรู้ผ่านการสร้างลักษณะนิสัยสู่ความสำเร็จ

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การพัฒนาคน

หนังสือชี้แนวทางเลี้ยงลูกและแนวทางจัดการศึกษาแก่เด็ก เพื่อให้เด็กเติบโตเต็มศักยภาพ ภายใต้ผลการวิจัยที่ชี้ว่าทั้งความฉลาด (ไอคิว) หรือคุณสมบัติด้านปัญญา (cognitive capacity) และลักษณะนิสัย (non-cognitive capacity) เป็นสิ่งที่ฝึกได้ และความสำเร็จในชีวิตคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความฉลาดเท่านั้น แต่ยังขึ้นกับลักษณะนิสัยด้วย 

สอนเด็กให้เป็นคนดี

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การพัฒนาคน

พ่อแม่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เป็น “ครูฝึก”ช่วยประคับประคองลูกของตนให้ผ่านขั้นตอนพัฒนาการของชีวิต การวางพื้นฐานความคิด ทักษะทางอารมณ์ ทักษะสังคม และพัฒนาความเป็นคนดี ที่จะต้องเข้าใจขั้นตอนของพัฒนาการเด็ก จากชีวิตที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นโดยสิ้นเชิง (Dependent) ไปสู่ชีวิตที่พึ่งตนเองได้ (Independent) และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ คือสู่ชีวิตของผู้ใหญ่ที่เป็นคนดี โดยมีคุณลักษณะสำคัญ 8 ประการ