พระบรมวงศานุวงศ์กับการทรงงานสนองแนวพระราชดำริ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตั้งแต่ปี 2498 เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้ชื่อว่าแห้งแล้งและยากจนที่สุด จึงเป็นที่มาของโครงการพระราชดําริเพื่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรในภาคอีสาน ซึ่งเกิดขึ้นตามความจําเป็นและเหมาะสมมากมายหลายโครงการ กระจายตัวอยู่ในทุกจังหวัด เพื่อให้ชาวอีสานมีน้ำกิน น้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร แม่บ้านที่แต่เดิมผลิตของกินของใช้จากภูมิปัญญาเดิมก็ได้รับการพัฒนาฝีมือจนสามารถผลิตเพื่อจําหน่ายในโครงการศิลปาชีพ ซึ่งช่วยเพิ่มพูนให้มีรายได้พิเศษมากขึ้น
 

หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 เพื่อนำเสนอพระราชกรณียกิจทั้งหลายทั้งปวงที่ทรงทำด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิริยอุตสาหะเคียงคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้วยการฟื้นฟูป่าและบริการจัดการให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัย และอื่นๆ ซึ่งล้วนแต่ก่อเกิดคุณูปการกับประชาชนบนผืนแผ่นดินไทยอย่างมากมายสุดจะพรรณนา

หนังสือรวบรวมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสำเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนที่สำนักงาน กปร. รับผิดชอบการประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งแสดงอย่างประจักษ์ชัดว่าพระองค์ทรงสนองคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างงดงามไม่มีที่ติ เพราะทุกพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ ทุกพระราชดำริที่พระราชทาน ล้วนมีปลายทางอยู่ที่ความอยู่ดีกินดี ความสุข และความร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์

สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนา เพื่อปวงประชาสุขศานต์

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > พระบรมวงศานุวงศ์กับการทรงงานสนองแนวพระราชดำริ

หนังสือนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักการทรงงาน แนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจในการพัฒนาประเทศของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงนำพาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และการน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตได้ด้วยความพอเพียงและมีความสุขอย่างยั่งยืน