ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แสดงหนังสือทั้งหมด

Sufficiency for Sustainability พอเพียงเพื่อยั่งยืน

[2018-01-22 18:25:07]
บนหนทางแห่งการพัฒนาภายใต้ข้อตกลงร่วมกันของประชาคมโลก ตามที่องค์การ สหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้กำหนดให้มี ‘เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน’ (Sustainable Development Goals: SDGs)...
อ่านต่อ